Δήμος Ελασσόνας – Διαύγεια

Πίνακας αποφάσεων που αναρτά στο Πρόγραμμα Διάυγεια ο Δήμος Ελασσόνας

ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑ Ημ/νια
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 394 03/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3237 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 26-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 03/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 349/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ αριθ. 347/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 348/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 387 02/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 25-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 02/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 24-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 385 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 386 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 384 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 383 02/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Π/2021 18/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3148 02/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 60/2021 Ο.Ε. «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της Πράξης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 02/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 59/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021». 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.346/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 58/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής των τελών άρδευσης έτους 2021». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3120 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3121 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.345/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.344/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απόφαση Δημάρχου δημοτικά τέλη. 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.343/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.342/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 29-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΑΥΛΙΚΉΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΗ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 341/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 339/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3103 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3104 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3105 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3106 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 401 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.340/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 338/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 359 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 358 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 336/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 357 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2992 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 354 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 353 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 352 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 351 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 350 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 335/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 49/2021 O.E.«Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 26/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 64/2021 Ο.Ε.«Έγκριση υποβολής της πρότασης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 26/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 63/2021 Ο.Ε.«Έγκριση της αρ. 05/2021 μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 65/2021 Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών του Προσώπων». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 26/02/2021 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 26/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2489 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2492 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 62/2021 Ο.Ε.«Έγκριση υποβολής της πρότασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 61/2021Ο.Ε.«Έγκριση της αρ. 04/2021 μελέτης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 70/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Τ.Β. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 69/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Γ.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 68/2021 Ο.Ε. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Κ.Η. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 67/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Κ.Φ. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 66/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2863 25/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2862 25/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 56/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Τ.Β. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8013 -e paravolo 25/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 55/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Γ.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν-4764-2020 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 54/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Κ.Η. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 53/2021 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Κ.Φ. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 52/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 48/2021Ο.Ε.«Λήψη απόφασης για την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 105708 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ–ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 47/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την 3η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 94245 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 46/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0073Μ-25/02/2021 25/02/2021 09:59:32
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για ορισμό μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων για το έτος 2021 μετά την ισχύ του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 Α΄) 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2721 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2720 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2811 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΜΕΔ 2021 24/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 331/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12189022 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2766 23/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 332687 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 332976 24/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και ρίψης αλατιού σε κοινότητες του Δήμου (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 13/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 57/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 326/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2676 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2688 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2655 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12183069 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1430 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10/2021 O.E. 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 09/2021 O.E. 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 08/2021ΟΕ 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2495 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1349 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1559,1884,1558 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2607 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2610 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2609 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2608 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2606 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2550 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2548 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2549 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 04-02 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10-02 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1246 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 935,936,937 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18-01 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15-01 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 310221 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2399 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1380 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1903 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 989,1321,2023 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1856 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1814 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1143 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1821 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23187 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 789 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1838 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 775 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 768 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1132 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1008 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1009 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2598 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1117 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1007,2060 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 802,769,1114,1835,67,1827 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 798,1023 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 763,1122,1115,1834,28,111 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1013 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1134,1127 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1139,1854,1858,1110 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1004,1560,2127 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1853,1831 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1136,1810 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1133,772,24494 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1118,1822,1828,1812,1005 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2547 17/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 804,1112 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 803,1109,1832,1857 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1123,1113 19/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΑΔ 276/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 22/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 44/2021 Ο.Ε.«Έκθεση εσόδων-εξόδων (Δ΄ τριμήνου 2020) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού». 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 43/2021 Ο.Ε.«Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου». 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 45/2021 Ο.Ε. «Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων «Καυκάκεια» έτους 2021». 16/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 305/21 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 19/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 42/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 41/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 16/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφ.: 299/18-2-2021 Λειτουργία Σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 18-02-2021 στο Δήμο Ελασσόνας. 18/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 17/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 324757 17/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ορισμός αρμοδίων υπαλλήλων στα πλαίσια διαδημοτικής συνεργασίας για την άσκηση εσωτερικού ελέγχου 17/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 18-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 17/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 22-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 17/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 17-2-2021. 16/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 171 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2390 16/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2309 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΑΔ 188/2021 16/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8013 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 21-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΥΜΟΣ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 19-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 16-2-2021 15/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 15/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 15-2-2021. 15/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1438,1440,1442,595 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 23-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 17-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 12/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 37/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής κατά του Δήμου Ελασσόνας (υπόθεση Αρσένη Κωνσταντίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.)». 05/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 11-2-3 11/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 11-2-2 11/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 11-2-1 11/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 11/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απόφαση παράτασης υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Λιβαδίου, Γιαννωτών και Καλλιθέας 11/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ.36.2021 Ο.Ε. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί δικαστικής απόφασης (υπόθεση Κ.Κ.Κυζιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.)». 05/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3. 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 10/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 10/02/2021 02:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν-4764-2020 10/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 16-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 15-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2021 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 14-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 10/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1950 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1951 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "Εργασίες συντήρησης ερεισμάτων και αποκατάστασης δημοτικής οδοποιϊας" 09/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 09/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 09/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 30/2021 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 09/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 9-2-2021 09/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1912 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1887 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1745 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 30/2021 Ο.Ε.«Έγκριση απολογιστικής δαπάνης των εργασιών αποχιονισμού-ρίψης αλατιού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την χιονόπτωση της 16-01-2021». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 38/2021 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» 05/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 40/2021 Ο.Ε.«Εισήγηση 1ης Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου για το έτος 2021». 05/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 39/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021». 05/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 09/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1881 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2021 ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ 2020 08/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 08/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 35/2021 Ο.Ε.«Έγκριση των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης δύο (2) τεμαχίων στην κοινότητα Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας (σχετ. οι με αρ. 261/2020 και 262/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 26/2021 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί δικαστικής απόφασης (υπόθεση Λεωνίδα Σαπουνά)». 29/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1721 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1720 04/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2206/2020 ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού υπαλλήλου». 29/09/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 928 / 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» 18/05/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1699-04/02/2021 04/02/2021 14:02:26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 32/2021 Περίληψη «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΟΚΠΑΠ του Δήμου οικονομικού έτους 2021». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 31/2021 Ο.Ε.«Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΟΚΠΑΠ του Δήμου οικονομικού έτους 2021». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 29/2021 Ο.Ε.«Έγκριση της με αρ.12/2020 μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση πλακόστρωτων στο Δήμο Ελασσόνας¨». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 28/2021 Ο.Ε.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στην Πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της πράξης «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ανάπλασης παρόχθιας ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού» συνολικού προϋπολογισμού 21.695,00€». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 27/2021 Ο.Ε.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης στον άξονα προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της πράξης «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Ελασσόνας» συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€. 29/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1616 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1617 04/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2715 / 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1618 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1619 04/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 71 / 2021 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» 12/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 110 / 2021 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» 18/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2268 / 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» 03/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 34/2021 Περίληψη «Έγκριση των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιδιόκτητης δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου (σχετ. η με αρ.234/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) 03/02/2021 02:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφ : 206 ΘΕΜΑ: Επέκταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 03/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 171 ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας govHUB της ΚΕΔΕ. 28/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 25/2021 Ο.Ε. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών στο υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 33/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 24/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης Δημοτικού Συμβούλου και ορισμός αμοιβής». 29/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 01/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 01/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 01/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 23/2021 Ο.Ε.«Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου επί υπόθεσης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς (αγωγή Ρουπακιά Ζωή)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 22/2021 Ο.Ε. «Εξέταση αίτησης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ενάγουσας εταιρείας «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» (σχετική η με αρ.20/2020 αγωγή της ενάγουσας εταιρείας)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 21/2021 Ο.Ε.«Εξέταση αίτησης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ενάγουσας εταιρείας «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» (σχετική η με αρ.19/2020 αγωγή της ενάγουσας εταιρείας)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 20/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την 2η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 94245 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 19/2021 Ο.Ε. «Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 13-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 02/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/02/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020». 01/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Βαλιώτη Ελένης του Δημητρίου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού κατόπιν μετάταξης. 29/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας, Ζάγκα Θεοδώρα του Χρυσοστόμου, κλάδου / ειδικότητας ΔΕ 15 Εισπρακτόρων. 29/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1393 28/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1385 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 186 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 12-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 8-2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ COVID -19 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 7-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 6-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 5-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 29/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1320 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1331 22/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 27-1-2021.p 27/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 11-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ 26/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 10-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 26/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 9-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 26/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 4-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 26/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 3-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ 26/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2021 ΜΗΜΕΔ 26/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 25/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1059 21/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ -ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 25/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 25/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αριθ.Αποφ 25/2020 Εισήγηση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Ελασσόνας. 10/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1156 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1157 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1158 31/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 235-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 22/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 21-1 22/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 22/01/2021 02:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 22/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 10/2021 Ο.Ε. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης ως προς τη συνεργασία του Δήμου Ελασσόνας με τις οργανώσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». 11/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1015 21/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1000 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1001 31/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 8/2021 O.E.«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί δικαστικής απόφασης (υπόθεση Λεωνίδα Σαπουνά)». 11/01/2021 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθμ.Πρωτ: 974/20-01-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 997 20/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 996 20/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 9/2021O.E.«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί δικαστικής απόφασης (υπόθεση Βασιλείου Λιαρομμάτη ΑΒΕΕ)». 11/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 18/2021 Ο.Ε.«Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου». 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 15/2021 O.E.«Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 12/2021 Περίληψη «Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 18/01/2021 02:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 126/20-01-2021 «Πρόσληψη υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (σε αντικατάσταση παραιτηθείσας υπαλλήλου) για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002523 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση». 20/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Υπ'αρ.96 με αρ.πρωτ.805/16-01-2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα "Απευθείας ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και ρίψης αλατιού σε κοινότητες του Δήμου (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες)". 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 19/01/2021 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περίληψη διακήρυξης του έργου:" Ανάπλαση - ενοποίηση χώρων ενδιαφέροντος του ιστορικού οικισμού Λιβαδίου Δήμου Ελασσόνας" 19/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 14/2021 O.E.«Λήψη απόφασης για την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 94245 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 13/2021 Ο.Ε. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ–ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 11/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 3ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 18/01/2021 02:00:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 19/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 17/2021 Ο.Ε.«Αντικατάσταση υπαλλήλου ΙΔΟΧ στο Κέντρο Κοινότητας Ελασσόνας». 18/01/2021 02:00:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 2021 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 16/2021 Ο.Ε. «Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου ΔΕ Οδηγού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας». 18/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 18/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/01/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 822 11/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 18-1-2021 18/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 3/2021 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Δρυμού του Δήμου Ελασσόνας, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 15/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 2/2021 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Φλαμπούρου του Δήμου Ελασσόνας, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 15/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 1/2021 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εκ περιτροπής κυκλοφορία για ημερήσια ζώνη τμημάτων του δημοτικού δικτύου του Δήμου Ελασσόνας) στα πλαίσια του έργου «Αποκαταστάσεις , συντηρήσεις ασφαλτικών στο Δήμο Ελασσόνας. 15/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 743 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 744 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 757 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 745 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 746 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 748 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 747 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 749 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 752 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 750 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 751 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 753 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 754 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 755 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 756 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/01/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 14/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 2-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΤΟΦΩΛΙΑ 13/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΑΚΗ 13/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 7/2021 Ο.Ε. «Λήψης απόφασης ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τις δράσεις: α) «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19» -προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, β) «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19» -προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και γ) «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία –ασφάλεια, υγεία- πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση –πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 11/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 6/2021Ο.Ε.«Λήψη απόφασης ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Ελασσόνας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 11/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 4/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 11/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 523 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 524 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 525 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 526 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 5/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 11/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 12/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 12/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 3/2021 Ο.Ε. «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ05 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 11/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 2/2021 O.E.«Έγκριση της αρ.06/2020 μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 11/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης Ο.Ε.1/2021«Έγκριση της αρ.05/2020 μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 11/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 489 11/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 490 11/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 482 11/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 483 11/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020 11/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 416 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 417 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 418 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 430 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 419 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 420 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 421 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 422 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 423 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 424 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 425 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 426 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 410 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 409 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 408 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 407 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 387 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 388 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 389 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 383 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 384 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 385 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 386 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 379 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 380 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 381 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 382 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 375 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 378 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 376 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 377 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ 2021. 07/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 294 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 293 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 292 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 291 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 290 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 289 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 288 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 287 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 286 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 285 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 284 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 269 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 283 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 277 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 282 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 280 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 281 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 278 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 276 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 275 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 274 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 273 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 287 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 267 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 268 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 266 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 270 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 333 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 334 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 335 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 340 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 339 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 336 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 337 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 338 07/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 251 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 252 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 249 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 250 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 246 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 247 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 248 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 243 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 244 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 245 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 241 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 242 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 238 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 239 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 240 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 236 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 237 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 234 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 235 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 233 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 232 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 231 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 227 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 228 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 229 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 230 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 226 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 225 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 223 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 224 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 221 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 227 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 220 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 218 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 217 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 219 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 216 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 215 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 211 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 212 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 214 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 213 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 209 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 206 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 208 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 210 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 207 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 205 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 203 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 202 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 204 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 201 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 196 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 200 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 199 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 197 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 198 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 193 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 194 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 191 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 195 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 192 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 190 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 188 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 187 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 189 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 186 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 156 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 157 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 160 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 161 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 153 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 154 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 155 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 146 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 150 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 151 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 147 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 162 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 162 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 29 ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 05/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 144 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 132 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 131 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 130 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 129 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 128 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 126 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 119 05/01/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 330/2020 30/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 118 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 117 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 116 05/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 115 05/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 100 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 101 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 102 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 99 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 95 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 96 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 97 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 98 04/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 271-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΛ 04/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 32 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 69 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 68 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 67 04/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 65 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 64 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 63 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 62 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 60 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 61 04/01/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 04/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 59 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 58 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 57 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 56 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 55 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 54 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 53 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 52 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 51 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 50 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 49 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 48 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 47 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 46 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 45 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 44 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 43 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 42 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 41 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 40 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 39 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 38 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 37 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 36 04/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 35 04/01/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 295/2020 «Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 28/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Ελασσόνα για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών του Προσώπων» 04/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Ελασσόνα για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών του Προσώπων» 04/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3050/2020 29/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3064/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3062/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3065/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3067/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3063/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3060/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3066/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3061/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 31/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25113 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25114 30/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 268-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ. 30/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 267-2020 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 30/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 266-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΕΛ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ. 30/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25062 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22043-5,22074,21777,17661 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22083,21771 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22085 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22102,21787,21781 30/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25012 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25044 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25045 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25046 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 30-12 30/12/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3052/20 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 30/12/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3053/20 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 30/12/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3054/20 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 30/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24964 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24982 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24983 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3049/2020 29/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3048/2020 29/12/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 55-67-29-12. 29/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3047/2020 29/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3046/2020 29/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (55-67)-29-12 29/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24948 29/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24950 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 294/2020 «Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος οικονομικών προσφορών του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 28/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 298/2020 O.E. «Λήψη απόφασης για την σύναψη και ανάθεση σύμβασης εργασιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων νεκροταφείων». 28/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 297/2020 O.E. «Έγκριση 3ου ΑΠΕ - 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)». 28/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 296/2020 Ο.Ε. «Απόφαση αποδοχής ένταξης της Πράξης: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 28/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ.Ο.Ε. 264/2020 «Έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 29/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3051/2020 29/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24920 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24857 28/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24858 28/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24905 28/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24854 28/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24855 28/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24856 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 291/2020 «Αποδοχή δωρεάς μετοχών Μετόχων Ιδιωτικών Συλλογικών Φορέων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», από το Δήμο Ελασσόνας». 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑ 23/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 270-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 23/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 269-2020 ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2021 23/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 264-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 23/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24733 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2996/2020 23/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΧΟΥ 2995/2020 23/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2993/2020 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2992/2020 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2991/2020 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2990/2020 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2989/2020 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2988/2020 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3004/2020 22/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3005/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 22/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3006/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 22/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 265-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 22/12/2020 02:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1461/2020 22/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2841/2020 09/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ "Εργασίες συντήρησης ερεισμάτων και αποκατάστασης δημοτικής οδοποιϊας" 21/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24529 21/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2997 21/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2999/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24315 18/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2998 21/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3000/2020 21/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2936/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2986/2020 21/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 293/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια γάλατος για ένα (1) ημερολογιακό έτος». 18/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ.292/2020 Ο.Ε. "ΕΙΣΗΓΗΣΗ 9ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 18/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2983/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2978/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2977/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2976/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2975/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2974/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2973/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2969/2020 19/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2972/2020 20/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2970/2020 19/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2968/2020 19/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2967/2020 19/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2966/2020 19/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2965/2020 19/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2943/2020 19/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2964/2020 17/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2947/2020 18/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2946/2020 18/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡ.ΑΠΟΦ.290/2020 Ο.Ε. "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΠΔ ΕΤΟΥΣ 2021" 15/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24471 18/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24476 18/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24472 18/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 23/2020 Εισήγηση έγκρισης του Β2 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης Λιβαδίου. 18/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 18/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2944/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 18/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 285/2020 «Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 31/2020 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο της εκμίσθωσης έκτασης στην κοινότητα Κεφαλοβρύσου, σε ιδιώτη , με σκοπό την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Υδροτριβείου. 17/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 30/2020 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ» της κοινότητας Μεσοχωρίου για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων. 17/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 204-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ Β2 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 17/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 29/2020 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση “Σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ» της κοινότητας Μεσοχωρίου για εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου 17/12/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 28/2020 Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Αγ. Τριάδας της κοινότητας Μεσοχωρίου μετά από αίτηση της επιχείρησης Λιάνος Ι. Αντώνιος 17/12/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 27/2020 : Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση Αγ. Τριάδας της κοινότητας Μεσοχωρίου μετά από αίτηση της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε. 17/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 26/2020 Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δωρεάν παραχώρηση στη ΔΕΥΑΕΛ της χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων (χρησιδάνειο), τα οποία περιήλθαν στο Δήμο με τη διαδικασία του αναδασμού στο λεκανοπέδιο Ελασσόνας και σύμφωνα με το Ν. 674/1977 προορίζονται για έργα κοινής ωφέλειας με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 17/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 15/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24199 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24200 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24195 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24196 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24197 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24198 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24192 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24191 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24193 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24194 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2981 17/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2982 17/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2918/2020 17/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2980 17/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2979 17/12/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 55-67-4 17/12/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -3 17/12/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -2 17/12/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 17/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24349 17/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ανέργων στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης 1000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα και σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 17/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24289 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24283 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24280,1 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24282 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 916/2020 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2917/2020 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2915/2020 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2913/2020 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2871/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2870/10-12-2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2869/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2867/20020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2866/220 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2911/2020 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2864/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2863/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2907/2020 16/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 288/2020 ΑΠΟΦ.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020. 15/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2956 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2957 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2968 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΧΟΥ 2959 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24215 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24310 16/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 287/2020 «Λήψη απόφασης για την Διοικητική Τακτοποίηση αρχείου οχημάτων του Δήμου Ελασσόνας». 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 286/2020 «Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου». 15/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2955/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 16/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24294 16/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 262-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΑΚΡΕΛ ΚΟΙΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 16/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 261-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΓΕΙΑ ΒΑΚΡΕΛ ΚΟΙΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23718 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23718,9,0 10/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2879 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2945/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 16/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ "Εργασίες συντήρησης ερεισμάτων και αποκατάστασης δημοτικής οδοποιϊας" 15/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23836 15/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24170 15/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση για υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αρχιτεκτονική αναβάθμιση των πλατειών Καλυβίων, Δομενίκου και Μουσών Ελασσόνας 15/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2938/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση-συντήρηση πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ΔΔ Καρυάς-ΔΔ Ολύμπου-ΔΔ Αντιχασίων –ΔΔ Λιβαδίου –ΔΔ Σαρανταπόρου (Συντήρηση πλακόστρωτης οδού Σκαμνιάς). 15/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2460 29/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2937/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24094 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24092 14/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 260-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΙΑΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 259-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε. 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 258-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΕΛ 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 256-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΥΜΟ 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 255-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 2920 ΤΑΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 15/12/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ. Πρωτ.:22378/20-11-2020 Σύμβαση μίσθωσης έργου 20/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ. 2684/19-11-2020 Απόφαση Δημάρχου για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 20/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23900 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23922 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23998 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24079 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24074 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24075 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24076 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 24077 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22318 14/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2921/2020 14/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2922/2020 14/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 272/2020 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2910 14/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2909 14/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΆΡΧΟΥ 2908 14/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24008 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23911 11/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 275/2020 «Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Ελασσόνα για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών του Προσώπων». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23724,5,8 11/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 284/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κου Δ.Ι. και ορισμός αμοιβής». 07/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 24007 11/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 283/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 07/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 282/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης της πρώην αιρετού κας Π.Χ. και ορισμός αμοιβής». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 281/2020 Ο.Ε. "Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Σ.Ι. και ορισμός αμοιβής». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 270/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 271/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 272/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ.ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2873/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2872/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2868/2020 13/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2865/2020 13/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23904 11/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΏΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23897 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23897 11/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23697 10/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23968 10/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23883 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23884 11/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2877/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση για Προτάσεις για την αρχιτεκτονική αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου Λιβαδίου 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2878 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2881 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2880 10/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23708 09/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23582,3,4 09/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23627,8,9 09/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 268/2020 Ο.Ε.«Έγκριση της με αρ.10/2020 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης- συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 263-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 10/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 254-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 9 ΤΟΥ Ν 4071-2012. 10/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 253-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 10/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 252-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2858 10/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 251-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 10/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 250-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 10/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 249-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 10/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 248-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Γ` ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 10/12/2020 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 10/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23750 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23751 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 278/2020 Ο.Ε.«Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων παραβόλων οχημάτων του Δήμου». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 276/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τροποποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λ.Κ. Κρανιάς Δήμου Ελασσόνας». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2856/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 274/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ». 09/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 273/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 269/2020 Ο.Ε. «Έγκριση της αρ.11/2020 μελέτης, των τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23722 09/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2842/2020 09/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2857/2020 09/12/2020 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ" 09/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2851/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23634 09/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2791/2020 09/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 279/2020 Ο.Ε.«Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτροδότησης αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου». 07/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 277/2020 Περίληψη «Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ νέας παροχής για την ηλεκτροδότηση των περιμετρικών πεζοδρομίων της κοινότητας Ελασσόνας». 07/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23648 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23463 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23488 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23567 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23621 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2837/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2823/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2821/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2820/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2819/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 267/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2822/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 266/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23597 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23598 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23600 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23591 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23592 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23596 08/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 265/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23601 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23590 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23589 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23588 08/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 280/2020 O.E. «Απαλλαγή υπόλογων προέδρων (πάγιας προκαταβολής». 07/12/2020 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 08/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 263/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2838/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2840/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2839/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ 08/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 262/2020 Ο.Ε. «Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων την περίοδο των Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς». 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23530 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23531 08/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 42/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 63/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 261/2020 Ο.Ε. «Έκθεση εσόδων-εξόδων (Γ΄ τριμήνου 2020) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού». 07/12/2020 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :«ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 62/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 61/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23384 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23465 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23475 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23476 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23460 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23461 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23464 07/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ : Ορισμός υπαλλήλων ως χρηστών στο Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών (ΚΡΙ) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τις ανάγκες του ΟΚΠΑΠ Δήμου Ελασσόνας 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23470 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23455 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23456 07/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2810 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2809 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2808 07/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2811 07/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2812/2020 04/12/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2813/2020 04/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2794/2020 06/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2790/2020 06/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2789/2020 06/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2788/2020 06/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23433 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23432 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23424 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23422 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23421 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23285 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23318 04/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση για Υποστηρικτικές υπηρεσίες καταγραφής αποτύπωσης και ωρίμανσης του φακέλου του έργου «Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων Ελασσόνας» 04/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2786/2020 04/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2806/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 04/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2805/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 04/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2804/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 04/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2803/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 04/12/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23291 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23307 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 23349 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22044,22041 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19348 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21772 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22045,22074,22043,22058 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22055 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22083,22085 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22047 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18578 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22102 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22084,22086,22089,22048 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20049 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19359 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20609 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20599 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20611 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23289 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23050 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21763 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20608 03/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23302 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23301 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23300 03/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22757 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22786 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23133 02/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23150 02/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23175 02/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23216 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23217 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23152 02/12/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23214 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23213 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23215 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23210 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23211 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23212 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/12/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 260/2020 O.E.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης αιρετών και ορισμός αμοιβής». 01/12/2020 02:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ)» 02/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22989 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ. Απόφασης: 2785 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας μητρότητας-κυοφορίας». 02/12/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Πρωτ: 23070 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας 02/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23109 30/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 259/2020 Ο.Ε.«Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ελασσόνας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)». 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22969 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22968 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22966 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22965 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22967 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22964 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22963 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23089 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23086 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/12/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2776/2020 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2752/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2751/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2750/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2749/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2748/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2769/2020 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2773/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2774/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 01/12/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22305 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22306 19/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 256/2020 O.E. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου έπειτα από την με αρ.κατ.872/22-10-2020 κλήση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας του κ.Αδάμου Ιωάννη κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 23/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 255/2020 O.E.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης Δημοτικού Συμβούλου και ορισμός αμοιβής». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 30-11 30/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 254/2020 O.E. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης πρώην Δημοτικού Συμβούλου και ορισμός αμοιβής». 23/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 253/2020 O.E.«Απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 252/2020 O.E. «Απαλλαγή υπόλογων Προέδρων (πάγιας προκαταβολής)». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 206/2020 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης κατά του Δήμου Ελασσόνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ορισμός αμοιβής». 13/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 186 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 30/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22972 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22851 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22388 30/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2755/2020 29/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2737/2020 29/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση υποστηρικτικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικών προτάσεων για την επανάχρηση του παλιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας και αξιολόγηση αλλαγής χρήσης 27/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22836 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22835 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 257/2020 Ο.Ε.«Αποδοχή δωρεάς υγειονομικού υλικού της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 250/2020 Ο.Ε. «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελασσόνας». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 251/2020 Ο.Ε.«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 258/2020 O.E.«Έγκριση υποβολής συμπληρωματικής αίτησης του Δήμου Ελασσόνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ "Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόλησης μακροχρόνια 8.500 ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών». 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 247/2020 Ο.Ε.«Έγκριση της με αρ.2571/11-11-2020 απόφασης Δημάρχου περί απολύμανσης κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19)». 23/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 239-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 240-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2757/2020 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2756/2020 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 238-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟ 25-11 26/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22733 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22734 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22732 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22802 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22610 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22739 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22707 25/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22706 25/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22673 26/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22608 25/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22704 25/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22705 25/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 247-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 246-2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 245-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 244-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2021. 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 243-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 242-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΛΠ 26/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 241-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ 26/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22195 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22767 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2700/2020 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2699/2020 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2698/2020 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2695/2020 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2696/2020 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2697/2020 25/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22764 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22766 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22765 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22763 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22768 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22769 24/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ» 25/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 25/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ. 2725/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 225/2020 Ο.Ε.«Πρόσληψη σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου». 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2719/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22666 24/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2733 24/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2734/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 24/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2732/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22547 23/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22563 23/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2722/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2721/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2720/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2723/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2724/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 246/2020 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ισχύος του υφιστάμενου Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων, μέσων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελασσόνας και έγκριση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο από νέους ενδιαφερόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 248/2020 Ο.Ε.«Εισήγηση αποδοχής των όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λαρίσης με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει». 23/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 249/2020 Ο.Ε.«Εισήγηση 8ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2020». 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2716/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 24/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22113 23/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22113 18/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22544 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 22455 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22428 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22385 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22384 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22386 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22387 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2651/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Λιβαδίου, Γιαννωτών και Καλλιθέας 21/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 232/2020 Ο.Ε. «Ορισμός υπολόγου για την πληρωμή τελών σύνδεσης για την ηλεκτροδότηση αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου». 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2680/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 19/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2655/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22408 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22409 19/11/2020 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22411 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22412 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22410 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22416 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22415 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22414 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22413 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2653/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21912 20/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22366 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2703/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ 20/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφασης : 2650/17-11-2020 3η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002523 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2652/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2654/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣONΑΣ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2687/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2686/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2685/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2688/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 20/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2691/2020 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2689/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 20/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22351 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22349 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22350 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22352 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22353 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22354 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22355 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22277 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22274 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22276 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22275 19/11/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2681/2020 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 20/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.53/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.38/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22362 19/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΟΥΡΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΟΥΡΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 19/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 18/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 58/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 18/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 18/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 18/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ40/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 18/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 18/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 224/2020 Ο.Ε. «Ένταξη του Δήμου Ελασσόνας στο Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ "Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την απασχόλησης μακροχρόνια 8.500 ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών"». 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22271 18/11/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2656/2020 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 18/11/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2657/2020 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 18/11/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2658/2020 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 18/11/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2659/2020 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 18/11/2020 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2660/2020 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 18/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22223 17/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22138 18/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22139 18/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22049 18/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22049 18/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9454 18/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22106 18/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21771,21781 17/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22014 17/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22015 17/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22028 17/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ: 2663 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση απόφασης ορισμού υπαλλήλων ως χρηστών στο Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών (ΚΡΙ) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 18/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ: 2662 ΘΕΜΑ : Απόφαση ορισμού υπαλλήλων ως χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 18/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 236-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21203 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21202 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21201 05/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 216/2020 Ο.Ε .«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ χειριστή μηχανήματος έργου-Χειριστή Καλαθοφόρου». 26/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 215/2020 Ο.Ε.«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ (ΔΕ χειριστή μηχανήματος έργου)». 26/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 241/2020 Ο.Ε.«Ορισμός ορθής αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου της αρ.219/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 10/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22056 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22057 16/11/2020 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ» 17/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2643/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22096 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22095 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 22094 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2642/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2641/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21982 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22017 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21986 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21983 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22097 15/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21985 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21984 16/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 237-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 17/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 232-2020 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 17/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 16/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 245/2020 Ο.Ε.«Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής ». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 244/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.20/2020 αγωγής της «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 243/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.19/2020 αγωγής της «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 242/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση της με αρ.14/2020 αγωγής του κ.Ιωαννίδη Άγγελου κατά του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 10/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22022 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 22021 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21999 16/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21998 16/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 240/2020 Ο.Ε. «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 238/2020 Ο.Ε.«Έγκριση της υπ’ αριθμό 09/2020 μελέτης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 10/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 237/2020 Ο.Ε. «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 236/2020 Ο.Ε. «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2616/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2615/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2620/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2619/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2618/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2617/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2578/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2577/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΧΟΥ 2610/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2609/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2608/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2602/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2601/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2598/2020 15/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2597/2020 14/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2596/2020 14/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2595/2020 14/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2576/2020 14/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2575/2020 14/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2574/2020 14/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2573/2020 13/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2572/2020 13/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21703 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21704 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21705 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21255 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17835,18580,18585 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17770 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18583,19747 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21787 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21770,21773 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17401,18572 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18581,21790,21776 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18582,18574 13/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 230-2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 13/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 229-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΙΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΣ ΔΡΥΜΟΥ 13/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21830,1,2 12/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 234-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΜΑΣΙΟΥ 13/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21775 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21779 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21788,21789 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21778,21769 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21782 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21780 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21800 12/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21808 12/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21697,21698 13/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21699 13/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 239/2020 O.E.«Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 233/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 235/2020 Ο.Ε.«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΠΟΤΑΜΙΑΣ– ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 234/2020 Ο.Ε. «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 10/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2603 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2604 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2605 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2606 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2607 12/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 228-2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ ΕΤΟΥΣ 2021-2022. 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2590 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2589 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΧΟΥ 2587 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2588 12/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 233-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 12/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 231-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. 12/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21757 11/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 210/2020 Ο.Ε. «Έγκριση συμπλήρωσης του Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων, μέσων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελασσόνας». 26/10/2020 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 211132 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21598 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21127 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21128 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21129 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21131 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2571/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 11/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21122 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21124 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21125 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21126 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21117 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21118 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21119 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21121 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21114 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21115 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21116 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21524 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2563/2020 10/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2564/2020 10/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21529 10/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 10/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2561 10/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 24/2020 Εισήγηση για την υποβολή της πρότασης «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού» στην πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών» του Πράσινου Ταμείου 10/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21357 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20855 02/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 226/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκασης αγωγής κατά του Δήμου Ελασσόνας (υπόθεση Μπόλη Αθανασίου)». 09/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 228/2020 O.E.«Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020». 03/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 227/2020 Ο.Ε.«Kαθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ορισμού επιτροπών διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για ένα (1) ημερολογιακό έτος». 09/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21313 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21312 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21113 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20969 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21110 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21111 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21112 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21336,21337,21338 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21297 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21296 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21301 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21300 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21299 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21298 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21442 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21443 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21444 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21369 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21368 06/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21198,21194,20783 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21195,21197 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19748,9,50 04/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21262 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21250 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21225 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2525/2020 05/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2530 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2531 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2526 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2529 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2532 05/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 229/2020 Ο.Ε. «Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 03/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/11/2020 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2624/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2522 05/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2523 05/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 231/2020 O.E.«Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής». 03/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 230/2020 Ο.Ε. «Εισήγηση 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2020». 03/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2442/2020 04/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20923 03/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21043 03/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 21216 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20545 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/11/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 2514 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2445/2020 03/11/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 205/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής του κ.Γκάγκα Δημήτριου κατά του Δήμου Ελασσόνας και ορισμός αμοιβής». 13/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 209/2020 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των βανδαλισμών σε ακίνητα του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 26/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 207/2020 Ο.Ε.«Απαλλαγή υπόλογων Προέδρων και εκ νέου ορισμού υπόλογων πάγιας προκαταβολής». 26/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2420 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2419 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2421 03/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2502/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 02/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20606 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20610 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20601 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20600 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20602 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20605 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21063 03/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21056 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21055 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20662 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20914 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20913 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20915 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2503/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 02/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2504/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 02/11/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20937 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1074 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20938 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20940 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20939 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20944 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20945 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20943 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20942 30/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15659 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17170 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15660 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20109 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2494/2020 30/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2495/2020 30/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 223/2020 Ο.Ε.Ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπανών ΔΕΔΔΗΕ επέκτασης δικτύου ηλεκροφωτισμού στην κοινότητα Πραιτωρίου». 27/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2496/2020 30/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2497/2020 30/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 214/2020 Ο.Ε.«Υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας». 26/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/11/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2486/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 30/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2485/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 30/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 222/2020 Ο.Ε.«Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελασσόνας» 27/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ 30-10 30/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 221/2020 O.E. «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στις Τ.Κ. Ολυμπιάδας και Φλαμπούρου». 27/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2484/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 30/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 220/2020 O.E.«Έγκριση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων 2020-2021». 27/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20816 30/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 213/2020 Ο.Ε. «Έγκριση υποβολής πρότασης «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ανάπλασης παρόχθιας ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού» στο Πράσινο Ταμείο». 26/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20465 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20465 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20661 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2447/2020 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 208/2020 Ο.Ε.«Έγκριση αποδοχής χρηματικής αποζημίωσης του Δήμου από την υπόθεση των βανδαλισμών σε ακίνητα του Δήμου». 26/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 219/2020 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης επί συμβιβαστικής ή μη επίλυσης διαφοράς για την με αριθμό κατάθεσης 18/2020 αγωγής της κας Ευλαμπίας Ντούλα κατά του Δήμου Ελασσόνας. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής». 27/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 218/2020 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης επί συμβιβαστικής ή μη επίλυσης διαφοράς μετά την έφεση με αρ. έκθεσης κατάθεσης 688/2018 της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» εναντίον του Δήμου Ελασσόνας, της ΔΕΥΑ Ελασσόνας και της με αρ.93/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας (έπειτα από την αγωγή με αρ.κατάθεσης 1409/30-12-2015 της εταιρείας). Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής». 27/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 217/2020 Ο.Ε.«Έγκριση του επείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 27-10-2020 της Οικονομικής Επιτροπής». 29/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20583 29/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 218-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 20/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20694 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2459 29/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17775 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20622 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16547 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2461 29/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14602,14600,........13466 29/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2462 29/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20623 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20624 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20625 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20626 27/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 201/2020 O.E.«Εισήγηση του «Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας» του Δήμου Ελασσόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4316/2014, με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων». 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2449 29/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2450 29/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 188-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 16/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2448/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 27/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20417 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2446/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 27/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 212/2020 Ο.Ε.«Έγκριση 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ». 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20546 27/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης Ο.Ε.211/202 «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940». 27/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2396/2020 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2386/2020 20/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2382/2020 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 20579 27/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20490 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20487 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20489 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20313 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20426 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20488 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18569,18570 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18573 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18590 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18589 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20235 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17401 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17398,17399 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17396,17400,17404 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20200 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20234 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20259 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20260 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20050 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2417 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2424 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2425 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2423 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2422 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2421 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2420 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2419 26/10/2020 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2418` 26/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση για Υποστηρικτικές εργασίες καταγραφής, αξιολόγησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου – ανάδειξη ιστορικών λιθόκτιστων γεφυριών 26/10/2020 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20466 26/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 226-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΉ ΑΥΓΉ 26/10/2020 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 214-2020 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 190-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΟΣ ΟΕ 08/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20432 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20354 23/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 225-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 23/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 224-2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΖΩΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΔΟΛΙΧΗΣ ΜΗΛΕΑΣ 23/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 222-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ. 23/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2401/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2385/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ.2384/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2383/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διερεύνησης δυνατοτήτων αναβάθμισης του Ελασσονίτη ποταμού, στην πόλη της Ελασσόνας 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 223-2020 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 221-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 220-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 219-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 215-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 21/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 21/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19214 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19009 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18245 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18245 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18245 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18245 21/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20169 21/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανάκληση της αρ.162/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την συμβιβαστική ή μη επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» έπειτα από την με αρ.κατάθεσης 690/2018 έφεσης της αυτής εταιρείας εναντίον του Δήμου Ελασσόνας, κατόπιν προσκόμισης, σε ορθή επανάληψη, της σχετικής γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής 07/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17439 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17453 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19294 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17170 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20130 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20124 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18619 21/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20128 21/10/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 21/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 21/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20135 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20134 20/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΚΟΜΒΟΣ-ΟΚΠΑΠ-2020 20/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΚΟΜΒΟΣ 2020. 20/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΩΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ govHUB της ΚΕΔΕ 2020 20/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑΣ 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 36/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20114 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20115 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20113 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 35/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 20/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 20088 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20025 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20112 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20097 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20108 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20106 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20107 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20096 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20105 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3/2020 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19445 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20077 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20076 20/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14576 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19617,19358 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19619 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19361 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19882 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19900 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19008,19360 19/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19618 19/10/2020 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2020 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 20/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ 20/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 204/2020 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αίτησης δια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά του Ιωάννη Αδάμου και ορισμός αμοιβής». 13/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 203/2020 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ.4/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας (ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ)». 13/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 21/2020 Εξέταση αίτησης παραχώρησης χώρου στάθμευσης . 19/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 20/2020 Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης επέκταση κτηνοτροφικής μονάδας, στη θέση «Καλούδα», της κτηματικής Περιφέρειας Ελασσόνας, ιδιοκτησίας της Παρθένας Σεμερτζίδου –Γιώτσα. 19/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 19/2020 Εξέταση αίτησης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Δρυμού του Δήμου Ελασσόνας για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας 19/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 17/2020 Εξέταση αιτήσεων ανάκλησης της παράτασης ωραρίου μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 19/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 16/2020 Εξέταση αίτησης χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε ΚΥΕ. 19/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 15/2020 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμιση στην κοινότητα Λιβαδίου 19/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2020 00:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 19864/16-10-2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 19/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. 19/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2345/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2344/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2343/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2342/14/10/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ. Απόφ.: 2353 Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η Κατάταξης Ειδικής Συνεργάτη Δημάρχου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 16/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/10/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ. Απόφ.: 2354 Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η Κατάταξης Ειδικής Συνεργάτη Δημάρχου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 16/10/2020 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΙΔΙΟΚ. κα ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΚΑΣΙΑΔΟΥ 16/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 2352 ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Ελασσόνας Τσέλιου Θεοφάνη του Γεωργίου, κατόπιν μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. 16/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 24/09/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Απόφ: 2365 ΘΕΜΑ: Λύση εργασιακής σχέσης υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ 16/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ: 2358 ΘΕΜΑ : Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας 15/10/2020 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ.Απόφασης: 2348 ΘΕΜΑ: “Ορισμός Συντονιστή Διαχείρισης COVID-19” 15/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19010 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19215,19229 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19217 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19230 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19319 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19610 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19442 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18568,19011 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 19814/15-10-2020 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2341/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2340/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2349 15/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2350 15/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19752 13/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19072 13/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2320/2020 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2321/2020 14/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 202/2020 O.E.«Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής». 13/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2322/2020 14/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 200/2020 O.E. «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ΟΚΠΑΠ οικον. έτους 2020». 13/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ.198/2020 Ο.Ε.«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας» 13/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 197/2020 Ο.Ε. Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» από το Πράσινο Ταμείο. 13/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1439 ΘΕΜΑ: Μετάταξη του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Τσέλιου Θεοφάνη του Γεωργίου, κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Φυλάκων, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία. 14/10/2020 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19714 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 2339 ΘΕΜΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020» 14/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμ.Απόφασης: 2130 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» 21/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 217-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 14/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 216-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 14/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 199/2020 Ο.Ε.«Εισήγηση 6ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2020». 13/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19366 13/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19073 13/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 966/2020 14/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19271 08/10/2020 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18321 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 191/2020 O.E.«Λήψη απόφασης για την συμβιβαστική επίλυση ή μη διαφοράς (Ρουπακιά Ζωή)». 07/10/2020 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 30-09-2020 13/10/2020 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 31-08-2020 13/10/2020 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 31-07-2020 13/10/2020 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 30-06-2020 13/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 196.2020 παραιτηση η μη απο ενδικα υπ. γκουντουρα 07/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19497 13/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19497 13/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 195.2020 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΥΠ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 07/10/2020 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31/05/2020 13/10/2020 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 30/04/2020 13/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 2131 «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» 13/10/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης:2153 Αυτοδικαιη Λύση Υπαλληλικής Σχέσης λόγω διορισμού σε άλλο φορέα 13/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2116/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 18/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1656/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 04/08/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2308/2020 12/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 199-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφασης : 2307/09-10-2020 3η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002523 09/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 182/2020 Ο.Ε.«Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής». 28/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 181/2020 Ο.Ε.«Έγκριση αποδοχής χρηματικής ικανοποίησης του Δήμου για την υπόθεση των βανδαλισμών σε ακίνητα του Δήμου, ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής». 28/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 194/2020 Ο.Ε.«Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας «Εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας». 07/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 176/2020 Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια τροφίμων 2020-2021». 28/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 193/2020«Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου και έγκριση ορισμού». 07/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφασης 189/2020 «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ.16/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας». 07/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 205-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 09/10/2020 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Επέκταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 09/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 186/2020 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη πρώην αιρετού και ορισμός αμοιβής». 28/09/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 186 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 08/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΠΕΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ-ορθη επαναληψη 08/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ -ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΚ 2020 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19289 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18590 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19250 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19251 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18573 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15588 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18579,18575,18586,18576,7 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18571,18596 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2292 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2294 08/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 195-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2295 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2296 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2297 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2293 08/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 184.2020 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΣΙΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ. 08/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 183.2020 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 08/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 171.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 08/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 170.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 08/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 169.2020 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 08/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19226 08/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2265/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 05/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2284/2020 08/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με υπ’αρ. 263/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας 07/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ.10/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας 07/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19116 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19094 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19196 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19195 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19149 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19159 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19160 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19161 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19162 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19157 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19158 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19165 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19167 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19163 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19164 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19129 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19128 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19130 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19133 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19134 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19135 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19148 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19121 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19137 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19138 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19122 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19123 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19124 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19125 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19126 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19144 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19146 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19147 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19139 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19141 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19142 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19143 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ.09/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας 07/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19171 05/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19170 05/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19168 05/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 08/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19039 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2244/2020 07/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2248/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2250/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2246/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2247/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 193-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 05/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19018 02/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19016 02/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18626 02/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18630 02/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18629 02/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18628 02/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18826 02/10/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 213-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΛΑΪΑΣ ΑΒΡΑΝΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 05/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 212-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΖΩΡΟΥ 05/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 211-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 05/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 210-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΙ ΟΛΥΜΠΟ 05/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 209-2020 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 05/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 208-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 05/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 197-2020 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 05/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2245/2020 02/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 185/2020 «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 6ης Οκτωβρίου». 02/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18295 25/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2228/2020 02/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18911 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18896 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18895 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18900 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18902 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18899 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18898 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/09/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 177/2020 Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ. 01/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 175/2020 Έγκριση 3ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 174/2020 Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 172/2020 Έγκριση 2ου ΑΠΕ-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αναβάθμιση Αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ελασσόνας (Τροποποίηση της 1/2018 μελέτης)» 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 206-2020 ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 203-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΜΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 202-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 3Ο ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 201-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 200-2020 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ 01/10/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 198-2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 32/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/09/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2020 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 01/10/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18869 01/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2233 01/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2234 01/10/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 25/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18670 01/10/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16220 27/08/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2193/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΤΑΣ 25/09/2020 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ» 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 179/2020 «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αρ.7/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας». 28/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 178/2020 Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Ελασσόνας». 28/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 173/2020 Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών στις Τ.Κ. Ολυμπιάδας και Φλαμπούρου ». 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 196-2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 179-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 194-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 30-9 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18758 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18756 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18754 30/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18636 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18638 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18639 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18640 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18643 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18673 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18674 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18664 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18665 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1866 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18671 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18641 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18642 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18644 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18651 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18645 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18646 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18647 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18649 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18672 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18675 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18676 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2215 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2214 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2213 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2212 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2211 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2216 30/09/2020 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού –Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», Τίτλος «Κέντρα Κοινότητας». 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 168/2020 «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στη δομή Κέντρο Κοινότητας Ελασσόνας». 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 207-2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ 30/09/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 30/09/2020 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30/09/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17772,17520 28/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17657 28/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17679 28/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17676,17672 28/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17663,17644,17669 28/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17935 28/09/2020 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18324 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 29/09/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2020 00:00:00