Δήμος Ελασσόνας – Διαύγεια

Πίνακας αποφάσεων που αναρτά στο Πρόγραμμα Διάυγεια ο Δήμος Ελασσόνας

ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑ Ημ/νια
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 22/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 28/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 21/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19611 20/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19687 21/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 20/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2292 20/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19395 19/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19544 19/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19361 19/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19362 19/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19467 19/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών Θ΄ κατανομή 2023». 20/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η-8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2023)». 20/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Χατζημίχου Μιχαήλ (υπόθεση ALMO Τεχνική Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε.)». 20/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2283 20/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2284 19/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2285 19/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2286 19/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2287 19/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2275 18/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19365 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2219 12/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 220-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 12/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2258/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ) 18/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2257/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ) 18/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2256/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ) 18/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13192372 15/09/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 14/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 15/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-12-9. 15/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19195 14/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19196 14/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19193 14/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19194 14/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19198 14/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 223-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΠ ΛΙΒΑΔΙΟΥ. 14/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-14-9-2. 14/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-14-9. 14/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 224-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 13/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 231-2023 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ 13/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 222-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 13/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 221-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΠ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 13/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18883 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19133 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19132 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19136 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19135 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19137 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19139 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19140 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19141 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19142 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19143 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19144 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19145 07/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 12/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 12-9-2023 12/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1694 07/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18942 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2218 12/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2217 12/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 227-2023 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 12/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 226-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 12/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 219-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023 12/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Εσωτερικά Δίκτυα Διανομής Νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας». 12/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εξουσιοδότηση υπαλλήλου ως συντάκτη χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ελασσόνας με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) του Δήμου Ελασσόνας 11/09/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για το Σάββατο 9-9-2023 και την Κυριακή 10-9-2023 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (υπόθεση ALMO Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρία). 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Κατσιάνα Χριστίνας η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 192/2023 απόφαση της Ο.Ε. (υπόθεση Αντωνίου Αδάμου)». 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας που δεν κατέχουν οργανική θέση». 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023». 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 230-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 229-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΑΕΛ 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 228-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 08/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 225-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΠΑΠ 08/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Παράταση Χρόνου Ισχύος Οικονομικής Προσφοράς και Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της Προμήθειας «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ)» 05/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 05/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών από το οδόστρωμα δημοτικών οδών εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης και καθαρισμού χανδάκων (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 07/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18945 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18945 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2186/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2185/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18798 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18797 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18795 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 563566 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18796 06/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2188/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2023-2024. 06/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2187/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 06/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2184/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 218-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 217-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ 06/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΑΜΑΝΟΥ. 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΛΕΤΣΙΟΥ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ-6-9. 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΜΟΥ ΦΑΝΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΚΩΝ-ΝΙΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΨΑ ΕΛΕΝΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΠΑΧΟΥ ΘΩΜΑΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΤΑΛΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΠΛΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΑΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΕΤΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΡΗ ΕΛΕΝΗ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΚΡΟΥΜΤΣΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 06/09/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 06/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1143Π-05/09/2023 06/09/2023 10:58:12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων τους (Γ΄ κατανομή έτους 2023)». 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών Η΄ κατανομή 2023». 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους». 06/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν εξώδικης πρόσκλησης της ΔΕΗ Α.Ε. 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης (υπόθεση Διδασκάλου)». 06/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 06/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1144Π-05/09/2023 06/09/2023 10:03:56
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ 6-9-2023 06/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 05/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18694 05/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18752 05/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18751 05/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 05/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ. 05/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Καθορισμός όρων διακήρυξης και ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού για τον διαγωνισμό τροφίμων 2023-2024». 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ -ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΚ -2023 05/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 2ου Πρακτικού (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ) του διαγωνισμού «Λύσεις Καινοτομίας για τον Εκθεσιακό Χώρο του Δήμου Ελασσόνας με σκοπό την Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου». 31/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.27/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 05/09/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός υπόλογου για ένταλμα προπληρωμής ΚΤΕΟ (Σιαμαντούρας)». 05/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/03/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αρ.1188/2023 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 05/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 05/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 26/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 05/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2143 05/09/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2142 05/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1129347 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13179316 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18333 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18375 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 235/2023 O.E. 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 231/2023 O.E. 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18712 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18709 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18710 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18711 04/09/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2136 04/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/09/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Γρίβα Αγλαΐα (υπόθεση CLOUDPRINT) και συμμόρφωση με την αρ. 1142/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 813/02-06-2023)». 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση πρακτικού Προφορικής Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού Χώρου για την Εγκατάσταση και Λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ στην ετήσια Εμποροπανήγυρη Ελασσόνα.» 01/09/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 01/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -1 01/09/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (55-67)-2023. 01/09/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023». 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση της αρ.01/2023 μελέτης για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης - Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης καθώς και Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του Υποέργου «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου» του Δήμου Ελασσόνας». 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023/2024 31/08/2023 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ "ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2045 24/08/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ιδιοκ. κ.ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΛΤΕΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 31/08/2023 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 31-07-2023 31/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2108 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Απόφ: 2106 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2023-2024. 31/08/2023 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024 31/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: « Πρακτικό επιτροπής ΣΟΧ 2/2023 (17367/10-8-2023)». 31/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2109 31/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2107 31/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18366 30/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2103 30/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18395 30/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εξειδίκευση πίστωσης των δαπανών της Αντιδημαρχίας για τη συνδιοργάνωση του φεστιβάλ με τίτλο: «9ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης, Πολιτισμού και Τεχνών». 30/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2092/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2093/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 30/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2096 30/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18353 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18354 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18355 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18356 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18357 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18358 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18359 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18352 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 236/2023 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18141 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2035/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18285 29/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 2057/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2036/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 25/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.24/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25/08/2023 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024 28/08/2023 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΣΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2023-2024 28/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το έργο «Επεκτάσεις Αρδευτικού Δικτύου Δήμου Ελασσόνας». 28/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή 79/2020 της Ρουπακιά Ζωής». 28/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (υπόθεση Αδάμου Αντωνίου)». 28/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας (υπόθεση Δραχαλίβα Κωνσταντίνου)» 28/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18997 23/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18188 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18187 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18186 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18185 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18184 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18182 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18180 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18172 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18181 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18178 25/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18177 25/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ νεοδιοριζόμενης υπαλλήλου 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ -Ζ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ -φ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ -μ 25/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1078Π-23/08/2023 25/08/2023 09:57:03
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ -λ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ -Ζ 25/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ -α 25/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1079Π-23/08/2023 25/08/2023 09:25:50
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18013 24/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18048 24/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18049 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 359/2022 24/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18045 23/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18044 23/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18043 23/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18042 23/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18041 23/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13155 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18084 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0338Μ-0339Μ-24/08/2023 24/08/2023 10:18:45
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2023/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2028/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 24/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2012/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2026/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 23/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2011/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2010/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2009/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2021/2023 "Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών διάρκειας ενός (1) μήνα" 24/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.2008/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 23/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Μπαλανίκα Σταυρούλας (υπόθεση ΤΕΔΡΑ)». 14/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1008Π-27/07/2023 23/08/2023 12:52:02
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-7-8 10/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2024/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 23/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2022/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 23/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2027/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 23/08/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2025/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 23/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1986/2023 Α.Δ. 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ( 1 ) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 17Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 22/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17816 21/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2000 22/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2001 21/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1999 21/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 3. Απόφαση Δημάρχου -παροχή κοινωφελούς εργασίας. 21/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ-2023 21/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1975/2023 Α.Δ. 21/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 21/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 216-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 21/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 230/2023 Ο.Ε. 16/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 1Η 18/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 17.08.2023 18/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1978/2023 18/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11196 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12899 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4293 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17485 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17484 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16917 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12906 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12902 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12900 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11197 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7800 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9776 17/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4291 17/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 213-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝΔΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ. 18/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11184 17/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ-17-8 18/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17386 14/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μετάθεση ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης (Β΄ φάση) και Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. στην Κοινότητα Βερδικούσιας» και ορισμός εκ νέου επιτροπής Διαγωνισμού του έργου. 14/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1961 14/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1960 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 214-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 211-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 210-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 209-2023 ΕΓΚΕΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 208-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ. 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 205-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ. 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ( 1 ) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Καθορισμός όρων διενέργειας, φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας με σκοπό την εγκατάσταση ενός (1) ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Ελασσόνας (σχ. η 206/2023 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου)». 14/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαπουρνιάς του Δήμου Ελασσόνας». 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών Ζ΄ κατανομή 2023». 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η-5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2023)». 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 7350/05-04-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012445445) σύμβασης του Δήμου Ελασσόνας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 2023-2024 συμπεριλαμβανομένων των αναγκών καυσίμων κίνησης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Γκάλη Σωτήριου (υπόθεση Καλία Αθανασίου)». 14/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων (υπόθεση GLOUDPRINT IKE). 14/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17420 11/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17408 11/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17405 11/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 207-2023 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 14/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17341 10/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2023 μελέτης για την κατασκευή του έργου «Επεκτάσεις Αρδευτικού Δικτύου Δήμου Ελασσόνας». 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 215-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 212-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ. 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 206-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 204-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 25-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΕ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/08/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-δε οδηγων 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΧ 2-2023 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για νομική υποστήριξη αιρετών». 11/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ελασσόνας». 11/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 10/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 203-2023 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΠΡΩΠΟΩΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 10/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (55-67) 10/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1936 10/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2. 10/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1 10/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1896/2023 A.Δ. 09/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17024 09/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1915/2023 Α.Δ. 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17300 09/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 227/2023 O.E. 08/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1915/2023 08/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17246 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17160 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17158 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17157 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17156 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17155 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17154 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17153 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17152 07/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 06-08-2023 08/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1906 07/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17020 03/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1714/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 03/08/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.(1115/2023) 03/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17016 02/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17017 02/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17018 02/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17019 02/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού για καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μάϊου 2023». 03/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟY ιδιοκτησίας των κα.Ελένης Μπουζούκη –Μπανταβή του Δημητρίου και κα.Σουλτάνας Σκλάβου-Μπανταβή του Δημητρίου 02/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΩΡΕΑΣ 01/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και χορήγησης εκ νέου». 02/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16853 01/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16851 01/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1865 01/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1864 01/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16668 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16665 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16666 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16667 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16759 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16663 01/08/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1863/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/08/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1862/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 01/08/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 202-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. 31/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 199-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16841 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 224/2023 28/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16735 28/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1854/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ1858 31/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1847/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 31/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1846/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 31/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13625 28/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23201 28/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 28/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 16734 28/07/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 25/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Αύγουστος 2023) 28/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 201-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΩ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ. 28/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 198-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 28/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 197-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 28/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 189-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 2022 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση προσφοράς του προσκεκλημένου Οικονομικού Φορέα «ΜΠΟΥΣΙΟΣ Ε.Ε.» για την ανάθεση ή μη της σύμβασης του έργου «Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων στο Κέντρο της Ελασσόνας». 27/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση του Πνευματικού Κέντρου της Κοινότητας Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας». 27/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εξειδίκευση Πίστωσης για Συνδιοργάνωση των Εκδηλώσεων Πολιτιστικών Συλλόγων». 27/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής για τον διαγωνισμό του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης (Β φάση) και Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. στην Κοινότητα Βερδικούσιας» 27/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16655 26/07/2023 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Β’ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ" 27/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 187-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 27/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16150 26/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16461 26/07/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1829/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 26/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1828/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 26/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1826/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 26/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1825/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 26/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1824/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 26/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1827/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 26/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1823/23 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 26/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1831 26/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16579 26/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1819/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1820 26/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0298Μ-26/07/2023 26/07/2023 10:06:54
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 16509 21/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2023-3 25/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1811 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1812 25/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1810 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Ν 2643-98 25/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0563Π-25/05/2023 25/07/2023 11:06:37
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 196-2023 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 195-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 194-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙς ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ ΚΛΠ 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 192-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ. 25/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 193-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 190-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΠΑΠ 25/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 188-2023 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 25/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 971Π/2023 24/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 875Π/2023 14/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1788/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1787/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1775 21/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1776 21/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1786/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1785/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1777 21/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1784/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1783/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 191-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1782/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16143 21/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1789/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1781/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1780/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 200-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΜΗΝΩΝ. 21/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 21/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτικό επιτροπής ΣΟΧ 1/2023 (9418/05-05-2023) 21/07/2023 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2023 (9418/05-05-2023) 21/07/2023 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΠΡΟΚΗΡ.ΣΟΧ 1/2023 (9418/05-05-2023) 21/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ-2021 ΤΟΥ ΑΣΕΠ-ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 21/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ-2021 ΤΟΥ ΑΣΕΠ-ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΟΥ 21/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1761 19/07/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΥ»(Αρ. Β.Ε.Ε. 08/2023 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ» 20/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 214/2023 O.E. 20/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16147 20/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16156 20/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1770 20/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αποδοχή γνωμοδοτήσεων του δικηγόρου κ. Γκάλη Σωτήριου(υπόθεση θέατρο Μέθεξις)». 20/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση και Υποβολής πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IOT) του Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01. 20/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 3/2023 Τροποποιημένης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ελασσόνας. 20/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IOT) του Δήμου Ελασσόνας». 20/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1760 19/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση προσφοράς του προσκεκλημένου Οικονομικού Φορέα «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για την ανάθεση ή μη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Τμημάτων Οδού για Μείωση Ταχύτητας Κυκλοφορίας των Οχημάτων στην Κοινότητα Καλλιθέας». 19/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Καθορισμός αποζημίωσης δικηγόρου κ. Μπαλανίκα Σταυρούλας για γνωμοδότηση της επί προσφυγής ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά των υπ’ αριθ. 36/2023 και 113/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής». 19/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή γνωμοδοτήσεων του δικηγόρου κ. Γραμμένου Ανδρέα (τρεις υποθέσεις Μίχου)». 19/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15946 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11792 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15947 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1735/2023 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15822 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15823 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15825 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16049 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16048 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16050 17/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση της με αρ.1524/24-06-2023 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών και αποκατάστασης οδών για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την έντονη βροχόπτωση της 24-06-2023 και έγκριση της προκύπτουσας απολογιστικής δαπάνης». 18/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1746 17/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1745 17/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15981 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15650 17/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» (Συμπλήρωση – Επικαιροποίηση της 13/2019 μελέτης) 17/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1628/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2023-2. 17/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση εργασιών για την υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 17/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15923 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15925 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15921 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15922 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15919 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15910 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15908 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15909 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15911 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15907 17/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 218/2023 O.E. 14/07/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 15-7-2023 και την Κυριακή 16-7-2023 14/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15726 14/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15572 13/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 218.2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 14/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ελασσόνας 14/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΝΑΡΧΟΥ 1730 14/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15673 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15674 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15579 12/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1705/2023 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 31-05-2023 12/07/2023 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 30-06-2023 12/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 30-04-2023 12/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. 11/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 10-7-2023 11/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14166,68,69 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13519,13521 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14060 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15526 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15525 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15404 10/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15427 10/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15122 07/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14988 07/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 07/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1705/2023 "Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων σε οφειλέτες του Δήμου Ελασσόνας" 11/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1696 10/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1665 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 181-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΙΟΛΑΟΣ 2. 10/07/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚ. κ.Νικόλαου Τσιαμήτα του Σπυρίδωνα 07/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1693 07/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1695 07/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 07/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 212/2023 07/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15261 07/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 178-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. 07/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εξειδίκευση Πίστωσης για Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων». 06/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΧ 1-2023. 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 8-7-2023 και την Κυριακή 9-7-2023 06/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14083 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14915 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14914 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14913 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14212 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14911 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14910 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14909 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14908 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14907 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14905 06/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 176-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. 06/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 174-2023 ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΕΥΑΕΛ. 06/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 168-2023 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. 06/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15115 06/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15107 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15098 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15108 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15099 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15100 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15103 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15102 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15101 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15104 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15105 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15106 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ>> ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 06/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ>> ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 06/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ>> ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 06/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ>> ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1674/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1673/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1672/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1671/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 06/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 203/2023 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 07/2018 05/07/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1670/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1669/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 06/07/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1668/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 06/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 05/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0782Π-22/06/2023 05/07/2023 14:01:26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση τροποποιημένης Μελέτης 4/2023 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας». 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 184-2023 ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 183-2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 182-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΣΙΚΏΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 179-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 173-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 05/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1663 05/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1664 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 169-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 05/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1662 05/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 177-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΠΑΠ 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 172-2023 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ. 05/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 171-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 05/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14693 04/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 192/2023 04/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 190/2023 04/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 170-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 05/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 189/2023 04/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 191/2023 04/07/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1651 04/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1652 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 185-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 175-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 04/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0256Μ-30/06/2023 04/07/2023 12:05:22
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ελασσόνας». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού Καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γυμνάσιο - Λύκειο Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επανάληψη πρόσκλησης σε νέο οικονομικό φορέα του έργου «Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων στο Κέντρο της Ελασσόνας». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση προσφοράς του προσκεκλημένου Οικονομικού Φορέα «ΜΙΧΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ» για την ανάθεση ή μη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων Οδού Μαυροδήμου» 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων». 04/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2023 ΜΗΜΕΔ. 04/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 180-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 03/07/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/07/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφ : 1532 ΘΕΜΑ: Ορισμός νέων χρηστών για την λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 03/07/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 186-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023. 03/07/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14149 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1640 03/07/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφ : 1533 ΘΕΜΑ: Επέκταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφών. 30/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14372 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14328 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14329 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14326 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1583/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2023-2. 30/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και χορήγησης εκ νέου». 30/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων» (τρεις υποθέσεις Νικόλαος Μίχος και ΣΙΑ ΕΤΕ). 30/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1608 30/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1609 30/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1610 30/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1611 30/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1607 30/06/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 1-7-2023, την Κυριακή 2-7-2023 και την Τετάρτη 5-7-2023 29/06/2023 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση όρων Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου «Περίπτερο» στην Πλατεία Αμπελοκήπων στην Κοινότητα Ελασσόνας. 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση όρων Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου «Περίπτερο» στην Κοινότητα Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας. 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών ΣΤ΄ κατανομή 2023». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και βαθμολόγηση) της υπηρεσίας «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ελασσόνας». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας του Δήμου». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων». 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Εσωτερικά Δίκτυα Διανομής Νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας» 28/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0760Π-20/06/2023 29/06/2023 12:59:11
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14218 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14219 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14220 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14221 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14222 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14223 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13745 29/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13751 29/06/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1560/2023 29/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0747Π-20/06/2023 29/06/2023 12:40:21
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ 2022-2023. 29/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 449/2021 Απαλλαγή υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 20/12/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12897 28/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12907 28/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12910 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1550/2023 28/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12896 26/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12898 26/06/2023 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 27/06/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1. 27/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-Απευθείας ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών από το οδόστρωμα δημοτικών οδών εξαιτίας έντονης βροχόπτωσης (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 26/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-21-6 21/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΩΣ 30-10-2023. 26/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Των υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας που θα απασχοληθούν στην προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών στις 25-06-2023. 23/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1507/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1497/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1496/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. 23/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-6-2023 23/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1468/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 23/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ-23-6 23/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 165-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 23/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13328 23/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 184/2023 Ο.Ε. 23/06/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 24-6-2023 και την Κυριακή 25-6-2023 23/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 152-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2023 - 2024 23/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ νεοδιοριζομενων υπαλλήλων 4Κ-2020 23/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ -2. 22/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ -1 22/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13418 22/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13408 22/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΚΑΤΟΥ 10 22/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 121-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΠΑ 22/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ --2 22/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ -1 22/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13553 22/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13554 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2023 00:00:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1 2023 22/06/2023 03:00:00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1 2023. 22/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1486 21/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1483/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 21/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1485 21/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13160 21/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση για υποβολή ερωτήματος μέσω «Επικοινωνίας» ΕΣΗΔΗΣ περί ασυνήθιστα χαμηλής τιμής για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Λύσεις Καινοτομίας για τον Εκθεσιακό Χώρο του Δήμου Ελασσόνας με σκοπό την Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου» 21/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΚ -2023-συμπληρωματικη 21/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -4Κ-ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- ΣΤΑ ΜΚ 21/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για προδικαστική (υπ.CLOUDPRINT)». 21/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 160-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΥΑΕΛ - ΔΗΜΟΥ 21/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 49/2023 20/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 21/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 154-2023 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ 21/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δικαιώματος Απόληψης Δασικών Προϊόντων (Ξυλεία) στη Κοινότητα Αζώρου του Δήμου Ελασσόνας. 21/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1471 20/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1449 19/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 142/2023 19/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 159-2023 ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 19/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 19/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 157-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 19/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εξειδίκευση Πίστωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων». 14/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 158-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 19/06/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 19/06/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 19/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Απόφ: 1435 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 16/06/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 17-6-2023 και την Κυριακή 18-6-2023 16/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13084 16/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13085 16/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12470 16/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12860 16/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13027 15/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12998 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.23/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 22/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου περί διατύπωση απόψεων της Οικονομικής Επιτροπής επί της προσφυγής ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 818/06-06-2023 του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «TEDRA», κατά των υπ’ αριθμ. 36/2023 και 113/2023 αποφάσεων (με τις οποίες επικυρώθηκαν τα Πρακτικά 2ο και 3ο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ελασσόνας, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τις τυχόν ασκηθησόμενες παρεμβάσεις και υπομνήματα κατά περίπτωση, στον προσφεύγοντα και στους παρεμβαίνοντες, 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 167-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΚΟΙΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 166-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 164-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 163-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 162-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΩΤΟ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 161-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 156-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑΣ. 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 155-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕAΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΦΟΥ - ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 153-2023 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1434 15/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1436 15/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός της οικείας περιφερειακής ενότητας του Δήμου». 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελασσόνας (συμπλήρωση επικαιροποίηση της 13/2019 μελέτης)». 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας –Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου». 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαπουρνιάς του Δήμου Ελασσόνας». 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός υπόλογου για ένταλμα προπληρωμής για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου Ελασσόνας». 15/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Προέλεγχος απολογισμού εσόδων και εξόδων-ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2021». 15/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 183/2023 14/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13025 15/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1421 14/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1420 14/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12682 13/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 177/2023 13/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12738 13/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12841 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12842 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12843 12/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εξειδίκευση Πίστωσης Εκδηλώσεων». 13/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1415 13/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση Αποζημίωσης του κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου του Βασιλείου σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ 8342/20-04-2023 αίτηση του». 13/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση του 3ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας». 13/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12819 13/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 78/2023 O.E. 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1405 13/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12681 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12680 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12611 09/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και χορήγησης εκ νέου». 31/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0654Π-09/06/2023 12/06/2023 13:04:06
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12692 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1400 12/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1397 12/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1398 12/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1399 12/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1401 12/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12700 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12699 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12697 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12695 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12694 12/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12669 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12668 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12671 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12670 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12626 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12628 08/06/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ιδιοκτησίας των κο Δημήτριο Βαΐτση του Κωνσταντίνου και κο Αγάπιο Βαΐτση του Κωνσταντίνου 09/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12629 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12630 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1392 09/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟ 09/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 09/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12627 09/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1390 09/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ1391 09/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 852/2023 09/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 850/2023 09/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12574 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12572 08/06/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 10-6-2023 και την Κυριακή 11-6-2023 08/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 08/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός αναπληρωτή Δημάρχου για την άσκηση της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής. 08/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12203 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12144 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12131 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12392 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12391 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12388 08/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12433 08/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12434 08/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0572Π - 25-MAY-23-25/05/2023 08/06/2023 10:56:02
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0565Π-25/05/2023 08/06/2023 10:43:04
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0622Π-02/06/2023 08/06/2023 10:11:54
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1356/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1355/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ) 08/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Ελασσόνας, Παναγιωτίδη Θεοδώρα του Δημητρίου, κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων. 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1354/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1368 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1353/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1352/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1351/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1350/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1349/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1348/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1347/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1346/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) 08/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1345/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ) 08/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΨΙΩΝ. 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ. Απόφασης Δημάρχου 1360/7-6-2023 Παραχώρηση αύλειου χώρου του Γυμνασίου Τσαριτσάνης, για πραγματοποίηση εκδήλωσης 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1344/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ) 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1343/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1342/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ) 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1341/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 07/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1340/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ) 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12230 07/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧ.ΔΗΛΩΣΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1339/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1338/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1337/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 150-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 149-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 138-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 136-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ. 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 135-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΕ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 07/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 134-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 07/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1329 07/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12138,12140,12142 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 165/2023 Ο.Ε. 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 110/2023 Ο.Ε. 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12134 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12281 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12280 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12279 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12278 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12277 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12276 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12274 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12273 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12272 06/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1328 06/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1327 06/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0623Π-02/06/2023 06/06/2023 14:17:41
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12241 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12239 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12240 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12238 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12243 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12244 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12233 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12232 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12231 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12229 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12228 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12227 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12256 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12226 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12234 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12235 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12092 02/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12091 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0624Π-06/06/2023 06/06/2023 13:39:32
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0558Π-25/05/2023 06/06/2023 12:40:44
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0403Π-25/04/2023 06/06/2023 12:23:03
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση Μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π. και Δανείου στη χρηματοδότηση έργων εντεταμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση της αρ.3/2023 μελέτης του έργου: «Επεκτάσεις Αρδευτικού Δικτύου Δήμου Ελασσόνας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 06/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση και Οριστική Παραλαβή του συνόλου της Μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου του Ελασσόνας» καθώς και έγκριση δαπάνης του υποέργου 5΄. 06/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση της αρ.5/2023 μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Τμημάτων Οδού για Μείωση Ταχύτητας Κυκλοφορίας των Οχημάτων στη Κοινότητα Καλλιθέας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 06/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 18/2023 Τοποθέτηση προστατευτικών στοιχείων, στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Γρηγορίου Ε, για την αποφυγή φθορών σε κατοικία, από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 17/2023 Εξέταση αίτησης αποθήκευσης καυσόξυλων σε δημοτικό χώρο, στην κοινότητα Βερδικούσιας. 02/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1313/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Ελασσόνας». 19/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1312/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/06/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 02/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1314 02/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11655 01/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12083 01/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12082 01/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 148-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 147-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 02/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 146-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 145-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ - 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΛΟΥΤΡΟΥ. 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 144-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΚΡΑΝΕΑΣ 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 143-2023 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ. 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 142-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΠΑΠ 02/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 140-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ. 02/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 21/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.20/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.19/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 15/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 14/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 13/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 12/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.11/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.10/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/03/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 9/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/03/2023 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση της αρ.3/2023 μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων στο Κέντρο της Ελασσόνας» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 01/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση της αρ.4/2023 μελέτης για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων Οδού Μαυροδήμου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. 01/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 8/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/03/2023 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ενίσχυση Απόδοσης του Δημοτικού Καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας». 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 7/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/03/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ. 6/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 01/03/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.5/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/02/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡ.4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 3/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23/02/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 21/02/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/02/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 22/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 01/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμου Ελασσόνας». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 15/2023 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτη φαρμακείου για παραχώρηση θέσης προσωρινής στάσης και στάθμευσης, στην Ελασσόνα 01/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0416Π-25/04/2023 01/06/2023 13:27:01
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Ιδιοκ.κ.Κων/νου Βαλιώτη 01/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12014 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12012 30/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 12011 30/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11845 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11187 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11185 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11188 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11194 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11179 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11190 31/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 173/2023 O.E. 01/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 171/2023 O.E. 01/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 169/2023 Ο.Ε. 01/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11997 31/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1300 01/06/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1299 01/06/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 01/06/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/06/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση για την πληρωμή από τον Δήμο Ελασσόνας των λογαριασμών της ΔΕΗ για τις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Ελασσόνας μετά την μετάβαση στην ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας των υποδομών – εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και συμψηφισμός αυτών με τις οφειλές του Δήμου προς τη ΔΕΥΑΕΛ για τέλη ύδρευσης και υδροδότησης υποδομών». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για συμβουλευτικές υπηρεσίες καθορισμού διοικητικών ορίων της Κοινότητας Κρανέας του Δήμου Ελασσόνας». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση 3ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Λοιπές Παροχές σε Είδος (γάλα)». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έκθεση εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου Ελασσόνας». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 90/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με ιδιοκτησιακό καθεστώς». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Τροποποίηση της υπ. αριθ. 346/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου». 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 151-2023 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 141-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ. 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 139-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 31/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 137-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1294 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1293 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1295 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ1290 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1291 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1292 31/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για παραλλαγή δικτύου χαμηλής τάσης λόγω κατασκευής κόμβου από το Δήμο Ελασσόνας». 31/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11675 30/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11670 30/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 30/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0208Μ-29/05/2023 30/05/2023 09:26:50
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0203Μ-29/05/2023 30/05/2023 09:20:15
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 209Μ-210Μ-29/05/2023 30/05/2023 09:12:51
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11338 26/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 30/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11512 29/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11511 29/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1217/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1211/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1209/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1210/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1208/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11533 29/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11455 29/05/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Ιδιοκ. Κληρ. Χρήστου Τριανταφύλλου του Ιωάννου 29/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11341 26/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11346 26/05/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 26/05/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 27-5-2023 26/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0480Π-22/05/2023 26/05/2023 13:19:06
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10223 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11347 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1253 25/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1243 24/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0447Π-04/05/2023 25/05/2023 13:12:14
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1250 25/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1251 25/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης έργου «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Ελασσόνας». 10/03/2023 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1252 25/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1249 25/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11167 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11170 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11171 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11172 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11174 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11177 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11180 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11182 25/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1240 24/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1239 24/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 135/2023 O.E. 24/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11155 24/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11156 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1242 24/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1241 24/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/23-01-2023 ΚΥΑ 23/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10926 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10915 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10916 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10914 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Έγκριση απευθείας ανάθεσης της «Ανασύνταξης της πολεοδομικής μελέτης & εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Λιβαδίου» 23/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11034 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10800 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10799 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10797 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10730 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10728 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10729 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10727 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10726 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10725 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10722 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10721 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10724 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10723 23/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1219 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1220 22/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1227 23/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10913 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1226 23/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10863 21/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10862 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ T.K. ΑΖΩΡΟΥ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΥΚΛ.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10343 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΛΙΒΑΔΙ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓ/ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6621,6622,6623 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9279 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23360 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8342 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10847 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10849 19/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10837 22/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 20-5-2023 και την Κυριακή 21-5-2023 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας για προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών στις 21-05-2023 18/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10662 18/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10749 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9779 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9777, 9775 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9778 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9282 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9278 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9596 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9283 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9284 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9281 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9680 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3ος ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 19/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 16/2023 Εξέταση αίτησης χορήγησης παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε ΚΥΕ. 19/05/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 14/2023 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Πετρωτού της κοινότητας Καλλιθέας, για την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 13/2023 Εισήγηση για διαμόρφωση τμημάτων της κεντρικής οδού (διαβάσεις), με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων, στην κοινότητα Καλλιθέας . 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισμός υπαλλήλων για τη μετάδοση-μεταφορά των τηλεγραφημάτων του κάθε εκλογικού τμήματος 17/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Καθορισμός όρων δημοπρασίας έτους 2023, του χώρου της Εμποροπανήγυρης Ι.Μ. Αναλήψεως στην κοινότητα Συκέας». 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική Οδοποιία στην Κοινότητα Ελασσόνας». 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών Ε΄ κατανομή 2023». 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικών προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου «Κατασκηνώσεις Κοκκινοπηλού» της Κοινότητας Κοκκινοπηλού του Δήμου Ελασσόνας. 19/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1180 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας που δεν κατέχουν οργανική θέση». 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο : Λύσεις Καινοτομίας για τον Εκθεσιακό Χώρο του Δήμου Ελασσόνας με σκοπό την Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου. 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) σχετικά με το δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ψηφιακή Ταυτότητα Δήμου Ελασσόνας». 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 3/2023 Μελέτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ελασσόνας. 19/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου 6 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» της πράξης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας». 19/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10362 17/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10356 17/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10357 17/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10353 17/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10663 18/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10664 18/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10665 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 133-2023 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ. 18/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 124-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10365 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10354 16/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός υπολόγου υπάλληλου για δίκτυο επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού». 17/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10361 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10360 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10363 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10364 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9720 15/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9985 15/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1181 17/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΜΑ: Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων εκλογέων με την προσθήκη του ρόλου για τους παραλειφθέντες εκλογείς. 17/05/2023 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ.Απόφασης: 1175 ΘΕΜΑ: Ορισμός χρηστών της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων εκλογέων για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. 17/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 131-2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΑΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΣ 17/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 129-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ 17/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 128-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. 17/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 132-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ. 16/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1168 16/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1167 16/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1038 02/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7091 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ-16-5 16/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ-16-5-2023. 16/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη σύνταξη του Ειδικού Σχεδίου Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πολιτών του Δήμου, εξαιτίας δασικών πυρκαγιών 15/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στο διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαπουρνιάς του Δήμου Ελασσόνας». 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 130-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 7-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 15/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1162 15/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αντικατάσταση Μελών της Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης του έργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελασσόνας" 15/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 126-2023 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 15/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10234 12/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10233 11/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1138 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 116-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. 15/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9839 11/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10184 12/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10183 12/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10186 12/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10185 12/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελασσόνας για Προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης έπειτα από αίτηση της κ. Μαστροστεργίου» 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού «Λοιπές Προμήθειες Είδος (γάλα)». 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για Προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης » 12/05/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 13-5-2023 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 125-2023 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 107-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΑΛΗΨΗ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΛΙΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -2023 12/05/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 4- 12/05/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 3 12/05/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 2 12/05/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 1 12/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 891 Απόφαση διορισμού επιτυχόντων της προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ «Βοήθεια στο Σπίτι» 12/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2023-συμπληρωματικη 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση και Υποβολή της αίτησης υπαγωγής του έργου «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Ελασσόνας», Προϋπολογισμού 800.000,00€ πλέον ΦΠΑ στο Ελλάδα 2,0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα για την υποβολή του έργου στην πρόσκληση ΤΑ-01 (Ταμείο Ανάκαμψης Αναγνωριστικό : 16851) ΑΠ : ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196, 02/05/2023 του Οργανισμού Φυσικού περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στην Δράση: «16851- Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης», Τίτλος Έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας». Κωδικός έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης. 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 120-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 119-2023 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 127-2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 122-2023 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Ελασσόνας που δεν κατέχουν οργανική θέση». 11/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3118 08/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση προμελέτης 2/2023 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας για το έργο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας Δήμου Ελασσόνας», που θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής (Εγκεκριμένη από το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων). 11/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9723 10/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9725 10/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1110/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 123-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ. 11/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1109/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 118-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 11/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 117-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΣΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1108/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1107/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1119/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1106/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11/05/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Αποφ: 890 ΘΕΜΑ: Μετάταξη της αποσπασμένης για λόγους συνυπηρέτησης υπαλλήλου Παπαργύρη Γεωργία του Παναγιώτη στο Δήμο Ελασσόνας 10/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1105/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6 10/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1125 10/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΑΔ 705 10/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΚ -2023. 09/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9685 09/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9686 09/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/05/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1112/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 09/05/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1113/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 09/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ>> ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΞΥΛΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΖΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΞΥΛΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΖΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 980/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/04/2023 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ 31-03-2023 08/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 08/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1084 08/05/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια των ημερών του Πάσχα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία Δευτέρα 17-4-2023) 13/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 985673/ ΤΕΕ 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9424 05/05/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 6-5-2023 05/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9483 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9482 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9470 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9471 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9473 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9472 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9474 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9475 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9476 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9479 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9480 05/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9229 04/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ νεοδιοριζομενων υπαλλήλων. 05/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ελασσόνας». 05/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση όρων Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων (ξυλεία) στην Κοινότητα Αζώρου του Δήμου Ελασσόνας». 04/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1080 05/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 102-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 05/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0161Μ-05/05/2023 05/05/2023 10:50:15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/02/2023 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -13Κ ΣΤΑ ΜΚ. 05/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στο διαγωνισμό του έργου «Επανάχρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας–Μετατροπή σε Εκθεσιακό Χώρο Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Μυθολογίας του Ολύμπου». 05/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποστολή πρόσκλησης παροχής εξηγήσεων για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές στο διαγωνισμό του έργου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 05/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης του Δημοτικού Καταστήματος Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας». 05/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αποδοχή Ενεργειών για την Ολοκλήρωση του Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαριτσάνης» μετά την παράταση του χρόνου ισχύος Οικονομικών Προσφορών και των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής. 05/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός υπόλογου για ένταλμα προπληρωμής για τον έλεγχο ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου Ελασσόνας». 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός των ορίων της οικείας περιφερειακής ενότητας του Δήμου Ελασσόνας για μετακίνηση του υπαλλήλου Γκιάτα Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη». 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση πρακτικών προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου «Δημοτικός Ξενώνας Βερδικούσιας» της Κοινότητας Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας. 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς αγροκτήματος 2,5στρ το οποίο βρίσκεται στην Κοινότητα Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας στη θέση «Γκεσίκι» 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΟΚΠΑΠ) του Δήμου Ελασσόνας». 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023». 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 04/05/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απόφαση έγκρισης γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων του δικηγόρου κ. Γκάλη Σωτηρίου (υπόθεση Βαΐα Τοπάλη κ.λπ.» 04/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9246 02/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9162 03/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 985714( ΤΕΕ) 03/05/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 50-2023 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 17/02/2023 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν 4795-21. 04/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1063 04/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/05/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ "ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ" 03/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/05/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/05/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9100 28/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ ΠΑΣΧΑ. 02/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/05/2023 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 1021 ΘΕΜΑ: « Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Περιστατικών Ασφαλείας του Εθνικού Εκλογικού Δικτύου». 27/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0146Μ-25/04/2023 02/05/2023 10:42:03
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 683 02/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1039 02/05/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1040/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε.ΟΛΥΜΠΟΥ 02/05/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/05/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το Σάββατο 29-4-2023 και την Κυριακή 30-4-2023 28/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 113-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ. 28/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9070 28/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9069 28/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9071 28/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9066 28/04/2023 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 28. 28/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1028 28/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0147Μ-25/04/2023 28/04/2023 10:13:17
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1026 28/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1024 28/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-ΜΕΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ-ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ, ΚΡΑΝΕΑΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 28/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1025 28/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1014/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1027 28/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 -27. 28/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ.1013/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1012/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1011/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1010/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2023. 28/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (26). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (25). 27/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1015 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (24). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (23). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (22). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (21). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (20). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ (4). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (19). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (18). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (17). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (16). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (15). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (14). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (13). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (3) 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (12). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (11). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (10) 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (9). 27/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8694 27/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8787 27/04/2023 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (8) 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (7). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (6). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (5). 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (4) 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (3) 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (2) 27/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ995 25/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 (1) 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 2 27/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2023 1 27/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 114-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΗΔΟΝΑ 27/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 99-2023 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ κ. ΒΑΪΑΣ ΚΟΥΝΙΑΤΣΙΩΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 27/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 115-2023 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 26/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 106-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 26/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 101-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ κ. Λ. ΛΑΒΑΝΤΖΙΩΤΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 26/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1008 26/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8120 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.998/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.997/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.996/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.981/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 979/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8593 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8592 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8589 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8594 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 105/2023 O.E. 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 104/2023 O.E. 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 103/2023 O.E. 25/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 991 25/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8472 24/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 992 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ>> ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 993 25/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 994 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ <<ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ>> ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 112-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 111-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 25/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 110-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΚΠΑΠ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 109-2023 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΚΠΑΠ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 108-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 105-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 104-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 103-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση και Παραλαβή της Μελέτης «Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου του Ελασσόνας». 24/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο « Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης και Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Εσωτερικά Δίκτυα Διανομής Νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας»». 24/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση 3ου πρακτικού του έργου με τίτλο «Παροχή Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) του Δήμου Ελασσόνας». 24/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8574 24/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων». 24/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8204 24/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8038 24/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (υπόθεση WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ) και ορισμός αμοιβής». 24/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας (υπόθεση Α.Ε. ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ορισμός αμοιβής». 24/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 24/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8467 21/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8464 21/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8469 21/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.457/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/02/2023 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 135/2023 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 942 24/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 957/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 24/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.477/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/03/2023 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 1ου Πρακτικού του δημοπρασίας του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία στην Κοινότητα Ελασσόνας». 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 958/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΣ) 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ- Φωτοβολταΐκών Σταθμών στο Δήμο Ελασσόνας)». 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 956/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) 21/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 955/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ) 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 954/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ) 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 953/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΣ) 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 966 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 952/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ) 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 951/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) 21/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εξειδίκευση πίστωσης για συναυλία λόγω των 60 ετών λειτουργίας της Φιλαρμονικής του Δήμου Ελασσόνας. 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023». 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8361 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8346 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8348 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 8347 20/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Καθορισμός όρων Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου «Περίπτερο» στην Κοινότητα Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας. 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗ 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7793 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7795 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7798,7801 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7799 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8109 20/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8242 20/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Λήψη απόφασης για την Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών». 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή Δ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών». 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η-2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2023)». 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023 προς κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας». 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ)». 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Απόφαση περί αποζημίωσης του κ. Παπαδημητρίου Ιωάννη σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ 15724/8-9-2021αίτηση του». 21/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ «Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) από την κ. Βάια Ζιώγα -Κουνιατσιώτη». 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 950/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΛΙΒΑΔΙΟΥ) 21/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 949/2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε.ΠΟΤΑΜΙΑΣ 21/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-3 20/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-2 20/04/2023 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 20/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2023 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 948/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ 20/04/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 947/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ 20/04/2023 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 20/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 933 ΘΕΜΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 ΤΟΥ ΟΑΕΔ-» 19/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης:932 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων. 19/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-19-4.pdf 19/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 928/2023 "Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός των ορίων της Περιφερειακής ενότητας του Δήμου Ελασσόνας" 19/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 118/23 O.E. 19/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7827 11/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8195 19/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023 19/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8145 18/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8146 18/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 923 19/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 925 19/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 924 19/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8057 18/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 909 18/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 910 18/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 899 13/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 897 13/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 896 13/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 898 13/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 884 13/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 885 13/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 889/2023 "Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων σε οφειλέτες του Δήμου Ελασσόνας" 12/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7300 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6825 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6824 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6831 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6820 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6830 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6829 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6834 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6817 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6832 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6821 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6822,6852 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6823,6833,6835 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6816,6819 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6853,6818,6827,6828 12/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 887 12/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 886 12/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 883 12/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 84-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩ 12/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 80-2023 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ» ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7727 11/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7791 11/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7785 11/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7784 11/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 98-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 11/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 91-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ 11/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 2. 11/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 1 11/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7820 10/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7818 10/04/2023 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 871 11/04/2023 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Καθορισμός όρων Πλειοδοτικής Φανερής και Προφορικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση των «Δημοτικών Κατασκηνώσεων» Κοκκινοπηλού του Δήμου Ελασσόνας». 07/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 873 11/04/2023 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 872 11/04/2023 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0368Π-07/04/2023 11/04/2023 09:22:41
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/04/2023 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/04/2023 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023. 11/04/2023 03:00:00