Δήμος Ελασσόνας – Διαύγεια

Πίνακας αποφάσεων που αναρτά στο Πρόγραμμα Διάυγεια ο Δήμος Ελασσόνας

ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑ Ημ/νια
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 2245 Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2223/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2225/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2224/2021 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 27/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 376/2021«Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας». 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2239/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2240/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2241/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 27/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 19124 27/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 19123 27/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2242/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΤΑΣ 27/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662/2021 12/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ ΚΟΙΝ ΚΡΑΝΕΑΣ 1/2021 21/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 374/2021 «Εισήγηση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικ.έτους 2021». 27/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 367/2021 «Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση πιστοποιητικών για κτηματογραφούμενα ακίνητα». 27/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 361/2021«Έγκριση πρακτικού διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση χώρου αποθήκευσης ειδών που συγκεντρώθηκαν για τους σεισμοπαθείς του ∆ήμου Ελασσόνας». 27/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 360/2021 «Έγκριση πρακτικού διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 400ΚΜ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ». 27/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 27-10. 27/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0895Π-09/09/2021 26/10/2021 13:13:34
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18987 26/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18988 26/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18989 26/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18990 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 26-10 26/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0872Π-08/09/2021 26/10/2021 11:46:54
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0376Μ-26/10/2021 26/10/2021 11:34:18
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2217/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 26/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2217/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 26/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18899 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1001Π-30/09/2021 25/10/2021 10:23:04
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18807 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18804 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18803 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18801 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18800 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18798 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18797 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18805 21/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18637 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18745 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18746 24/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16426 24/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25-10 2 25/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 25-10 1 25/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8952 10/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2200/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 22/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2199/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 22/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 155-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΜΚΕ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 5Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/10/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση - συντήρηση πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και Κ.Χ. Δ.Δ. Ελασσόνας – Δ.Δ. Ποταμιάς – Δ.Δ. Βερδικούσιας – Τ.Κ. Τσαριτσάνης (Μνημείο Νικοτσάρα Ελασσόνα ) 21/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ INTERNET BANKING ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 21/10/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Απόφαση 1/2019 Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Κρανέας 30/12/2019 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18534 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18406 19/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18409 19/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18410 19/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18470 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18132 19/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 142-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ. 20/10/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ» 19/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2179/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 19/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 357/2021«Εισήγηση για την πληρωμή από τον Δήμο Ελασσόνας των λογαριασμών της ΔΕΗ για τις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ Ελασσόνας μετά την μετάβαση στην ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας των υποδομών – εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και συμψηφισμός αυτών με τις οφειλές του Δήμου προς τη ΔΕΥΑΕΛ για τέλη ύδρευσης και υδροδότησης υποδομών». 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18179 19/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18234 19/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18138 19/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18028 18/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 81-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18344 15/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2169/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2172 19/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2170/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΡΙΑ 19/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2171 19/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2173/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 19/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 149-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 19/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 148-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΓΕΡΑΝΕΙΑΣ 19/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2175/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 19/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 145-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 19/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2174/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 19/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Τροποποίηση ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 18/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας» 15/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 82-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 152-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 18/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 151-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 18/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 150-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 18/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 138-2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΟΘ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 137-2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ. 18/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 144-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. 18/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18061 14/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 14/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID -19, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020). 14/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 359/2021 Παράταση προθεσμίας υπογραφής της σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ». 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 358/2021 Περίληψη «Αποδοχή επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67». 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 356/2021 «Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 355/2021 Περίληψη «Αποδοχή εσόδου από την Ι΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Οκτωβρίου στον ΟΚΠΑΠ». 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 354/2021 «Λήψη απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου για την κάλυψη των υποχρεώσεων τήρησης λογιστικού σχεδίου του Ο.Κ.Π.Α.Π.». 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 352/2021 «Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020.». 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 350/2021 «Έγκριση πρακτικού διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 03/03/2021». 13/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 353/2021«Καθορισμός όρων δημοπρασίας δημοτικών αγροτεμαχίων (σχετ. η με αρ.πρωτ.143/2021 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου)». 13/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2131/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 14/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 309/2021 13/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15460 13/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15459 13/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 13/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16572 13/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2104 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2105 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2106 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2107 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2108 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2100/2021 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2099/2021 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2098/2021 13/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2097/2021 13/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2096/2021 12/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2063/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2051/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ. 2050/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 05/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 336/2021«Λήψη απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας του δήμου για την εκτέλεση εργασιών κοπής χόρτων, κλάδων κ.α. σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελασσόνας και ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας των εργασιών κοπή χόρτων, κλάδων κ.α. στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ελασσόνας σε ιδιώτη». 27/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17830 12/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 325/2021 12/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 348/2021 12/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 338/2021 12/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1921/2021 28/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1920/2021 28/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Aποφ : 2088 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ANAΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » 11/10/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Aποφ : 2087 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 11/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17868 11/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17867 11/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17869 11/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17870 11/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0894Π-09/09/2021 11/10/2021 12:36:19
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 915/2021 13/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 335/2021 «Λήψη απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας του Δήμου για την εκτέλεση των εργασιών ταφής-εκταφής στο κοιμητήριο Ελασσόνας και ανάθεσης εκτέλεσης της υπηρεσίας των εργασιών ταφής-εκταφής στο κοιμητήριο Ελασσόνας σε ιδιώτη». 27/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15735 08/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17749 08/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 154-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ ΤΟΥ 10ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΑΛΙ ΟΛΥΜΠΟΥ 11/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 147-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΑΣ. 11/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 146-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 11/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 141-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 11/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 136-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΜΠΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ 11/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2031/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 08/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2019/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 08/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 343/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση χώρου αποθήκευσης ειδών που συγκεντρώθηκαν για τους σεισμοπαθείς του ∆ήμου Ελασσόνας»- Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17741 07/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13705 08/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 341/2021 O.E. 08/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 346/2021«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 6ης Οκτωβρίου». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 344/2021«Έγκριση σύναψης προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έργο «ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17635 07/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17664 07/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17484 07/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17204 07/10/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Αποφ: 2065 ΘΕΜΑ: «Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης του φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρ.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) , Κατσιγιάννη Βασιλείου του Δημητρίου στο Δήμο Ελασσόνας ». 07/10/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ » 07/10/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ » 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17720 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2061 07/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 341/2021 «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και παροχή εκ νέου». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και εξειδίκευση μεθοδολογίας υλοποίησης Σχεδίου δράσης με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της περιοχής με κέντρο τον Όλυμπο 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2060 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2057 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2053 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2054 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2055 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2056 07/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17618 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17617 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17616 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17615 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17614 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2035/2021 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2034/2021 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2030/2021 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2029/2021 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2025/2021 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 49 /2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17604 04/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17523 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2046/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 05/10/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2044/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 05/10/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2045/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 05/10/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2043/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 05/10/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2042/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 05/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ» 05/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17561 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17562 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1004Π-05/10/2021 05/10/2021 10:09:17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6817 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6870 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6870 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6877 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8320 22/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15860 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17504 04/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 337/2021 «Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση του υφιστάμενου Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων, μέσων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ελασσόνας». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17506 04/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16941 04/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2036/2021 04/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17428 04/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 140-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 04/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 139-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 04/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2017/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2016/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2015/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 04/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 2014/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17148 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17141 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16806 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17203 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17146 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17107 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17106 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17105 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17104 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17103 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17101 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17100 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17099 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16939 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17055 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17080 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17116 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17115 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17114 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17112 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17147 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17149 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17142 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17113 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17111 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17110 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17109 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17108 01/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 143-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ. 04/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17327 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17329 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17331 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17332 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17337 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17339 01/10/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1-10-2021. 01/10/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) -6 01/10/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) -5. 01/10/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) -4 01/10/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) -3 01/10/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) -2 01/10/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) -1 01/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 348/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη αιρετού και ορισμός αμοιβής». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1000Π-30/09/2021 01/10/2021 12:41:50
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 999Π-30/09/2021 01/10/2021 12:40:02
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 328/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 03/03/2021»- Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 342/2021 «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» ενταγμένου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 27/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2005 01/10/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/10/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2003 01/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2004 01/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2002 01/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 01/10/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 01/10/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17222 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17221 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17220 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17219 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17245 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17244 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17243 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17242 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17241 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17240 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17223 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17246 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17247 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1993 30/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 338/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την εκδίκαση αγωγής κατά του Δήμου (υπ. Λιαπόπουλου Βάϊου & ΣΙΑ ΕΤΕ).». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17060 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1995 30/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1994 30/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR 30/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 330/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 2ου Πρακτικού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών-στάθμιση βαθμολογίας τεχνικής και οικονομικής προσφοράς)». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 331/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 131-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 14/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 130-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3Ο ΔΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1989/2021 30/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1988/2021 30/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 349/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 400ΚΜ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ»- Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 27/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1987/2021 30/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 887Π-08/09/2021 30/09/2021 10:13:20
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 327/2021 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή βοηθητικών χώρων (τουαλέτες) στο ΚΕΠ Ελασσόνας». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 326/2021«Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 329/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16431 28/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 29-9. 29/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1968/2021 28/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 347/2021«Εισήγηση 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικ.έτους 2021». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 332/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 3ου πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 340/2021 «Αποδοχή εσόδου από την Θ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Σεπτεμβρίου στον ΟΚΠΑΠ». 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 270K-27/09/2021 29/09/2021 10:41:30
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 340Μ-27/09/2021 29/09/2021 10:38:16
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 873Π-08/09/2021 29/09/2021 09:00:04
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 896Π-09/09/2021 29/09/2021 08:54:50
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0881Π-08/09/2021 29/09/2021 08:53:12
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0885Π-08/09/2021 29/09/2021 08:44:49
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16392 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ isologismos 2019 27/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2021-2 28/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28-9 28/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17000 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17002 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17003 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17004 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17005 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17006 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17007 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17009 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1929/2021 28/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1928/22-9-2021 28/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1927/2021 28/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 334/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προσεισμικός έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας». 27/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 333/2021 «Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την Πράξη «Προσεισμικός έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 27/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1926/2021 28/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 345/2021 «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών». 27/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1925/22-9-2021 28/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1919/2021 28/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 325/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για έκδοση εισήγησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου εκπροσώπησης για την νομική υποστήριξη αιρετών». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 134-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΟΛΙΧΗΣ 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- 1946/2021 24/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15732 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15731 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15730 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15729 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15727 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15726 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15725 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15723 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15728 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 16855 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 16831 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15407 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16856 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16850 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16781,16780 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1352/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 27/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1948/2021 24/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16832 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16778 23/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΣ 267/2021 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 310/2021 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16572 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 323/2021 24/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14718 19/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1943/2021 24/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16777 23/09/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΛΑΣΣΟΝΑ 24/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16722 23/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16721 23/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 48/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 23/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 23/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 309/2021 «Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου και απολογιστικών δαπανών θεομηνιών». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1939/2021 23/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1918/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 23/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1917/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 23/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ -ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΜΚ -2021. 23/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ 23/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 904Π/2021 22/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1907/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1906/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 23/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16681 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16528 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16527 22/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16624 21/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16156 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16623 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16625 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16627 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16626 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15110 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15754 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15756 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16157 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16412 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15940 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15922 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15839 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 312/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για έκδοση εισήγησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου εκπροσώπησης για την νομική υποστήριξη αιρετού». 08/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 322/2021 «Διαγραφή ποσού από τους Χρηματικούς Καταλόγους του 2020 και 2021 λόγω της απαλλαγής ενοικίων δημοτικών ακινήτων που κρίθηκαν αναγκαίες κατ’ εφαρμογή των υπουργικών αποφάσεων που προσδιορίζουν τις πληττόμενες επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού ή μέρους του συνολικού μισθώματος από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021». 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1911/2021 21/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1849/2021 17/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1909/2021 21/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1910/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 21/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1897/2021 21/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11417 14/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1908 / 2021 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Α. Ι. » 21/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID 21-9 21/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 874Π-08/09/2021 21/09/2021 09:43:07
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 891Π-08/09/2021 21/09/2021 09:42:18
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1793/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 09/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1814/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 10/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1901/2021 20/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 114-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 20/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 126-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 20/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 875Π-08/09/2021 20/09/2021 13:41:01
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1880/2021 17/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1879/2021 17/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1877/2021 17/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1878/2021 17/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 323/2021 «Καταβολή χρηματικής ενίσχυσης στον λογαριασμό της ΠΕΔ Θεσσαλίας υπέρ πυροπλήκτων». 08/09/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1631 ΘΕΜΑ: Μετάταξη της υπαλλήλου Φακή Μαρίας του Μάρκου στο Δήμο Ελασσόνας στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) 2021. 20/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1881/2021 20/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1886/2021 20/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 17/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.47/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 17/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15920 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15919 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16224 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11559 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15192 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16232 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16165 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16160 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16208 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 46/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 133-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ 17/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 117-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 17/09/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1874 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 17/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1851/2021 15/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1850/2021 17/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 24/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 17/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 317/2021 «Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση του έργου «Αποκατάσταση –Συντήρηση οδοφωτισμού Ελασσόνας λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό» 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 316/2021 «Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση του έργου «Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης στην ΤΚ Ελασσόνας». 08/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 882Π-08/09/2021 16/09/2021 11:49:42
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 886Π-08/09/2021 16/09/2021 11:46:03
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 870Π-08/09/2021 16/09/2021 11:26:07
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 893Π-09/09/2021 16/09/2021 11:24:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16257 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16256 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16259 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16255 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16262 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16258 16/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1865/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 16/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 16/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1853/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 16/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 16/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 315/2021 «Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση του έργου «Επέκταση Αγωγού ύδρευσης ως τη νέα δεξαμενή στην ΤΚ Βλαχογιαννίου». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 314/2021 Περίληψη «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση –Ενοποίηση Χώρων Ενδιαφέροντος του ιστορικού οικισμού Λιβαδίου Δήμου Ελασσόνας». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 310/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 132-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 16/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 128-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 16/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 125-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ 16/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 124-2021 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 16/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1822/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 13/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 305/2021 «Αποδοχή της Γ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στο Δήμο Ελασσόνας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 303/2021 «Καθορισμός ειδικοτήτων εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ (8μηνης διάρκειας) με κάλυψη της δαπάνης από ΚΑΠ». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1852/2021 "Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων σε μισθωτές του Δήμου Ελασσόνας" 15/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15736 15/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16011 15/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16012 15/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16078 15/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1838/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ 15/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1839/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 15/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 313/2021 «Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Τοιχιου Αντιστήριξης στην Δ.Κ.Καρυάς (Επικαιροποίηση της 8/2019 Μελέτης)». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 319/2021 «Έκθεση εσόδων-εξόδων(Β΄ τρίμηνο 2021) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού ». 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1837/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 15/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 890Π-08/09/2021 15/09/2021 09:53:16
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αριθ.Αποφ 17/2021 Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 36 ΜW, στη θέση «Αετοράχη» της Δ.Ε. Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας. 15/09/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 16/2021 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 15/09/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 15/2021 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης την κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Συκιάς του Δήμου Ελασσόνας, για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 15/09/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Αριθ.Αποφ 14/2021 Εξέταση αιτήσεων ιδιοκτητών φαρμακείου για χορήγηση προσωρινής θέσης στάθμευσης 15/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 859Π - 08-SEP-21-08/09/2021 14/09/2021 15:58:54
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 122-2021 ΚΑΤΑΝΟΜΗΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 14/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14276,14421,15406 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14334,14420 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15106,15403 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15404,15401 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15923 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16098 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 16099 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15374 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15358 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15098 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15097 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15096 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15357 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15095 14/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14929 14/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 308/2021 «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊου SARS-Cov-2». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 307/2021 «Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 129-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 14/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 127-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 14/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 116-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 324/2021 «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διερεύνησης τιμών για την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των Οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 321/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων «Ελλάδα 1821-2021» του Δήμου Ελασσόνας». 08/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 320/2021 «Εισήγηση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 318/2021 «Εξέταση αίτησης παράτασης της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Επισκευών Λιθόκτιστων Σχολείων του Δ.Ελασσόνας μετά το σεισμό της 3 και 4-3-2021». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 311/2021 «Απαλλαγή υπολόγων για τα υπ’αριθ. 10Χ/2021 και 12Χ/2021 εντάλματα προπληρωμής». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 123-2021 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 14/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 121-2021 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 14/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 120-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 14/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 306/2021 «Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 119-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Β` ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 14/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 304/2021 «Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης του Δήμου Ελασσόνας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας». 08/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 288/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 12ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Θεσσαλών». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 118-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 14/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 44/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.43/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1803/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1802/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 09/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 867Π - 08-SEP-21-08/09/2021 13/09/2021 11:34:08
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 864Π - 08-SEP-21-08/09/2021 13/09/2021 11:18:45
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 877Π-08/09/2021 13/09/2021 10:28:02
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 861Π-08/09/2021 13/09/2021 10:26:50
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 889Π-08/09/2021 13/09/2021 10:25:17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 862Π-08/09/2021 13/09/2021 10:23:01
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 884Π-08/09/2021 13/09/2021 10:21:47
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 880Π-08/09/2021 13/09/2021 10:20:37
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 879Π-08/09/2021 13/09/2021 10:19:34
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 878Π-08/09/2021 13/09/2021 10:18:24
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 871Π-08/09/2021 13/09/2021 10:14:35
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 860Π-08/09/2021 13/09/2021 10:11:10
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 858Π-08/09/2021 13/09/2021 10:10:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 857Π-08/09/2021 13/09/2021 10:08:45
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 863Π-08/09/2021 13/09/2021 10:06:48
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 892Π-08/09/2021 13/09/2021 09:34:40
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 883Π-08/09/2021 13/09/2021 09:32:49
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 866Π-08/09/2021 13/09/2021 09:05:39
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 868Π-08/09/2021 13/09/2021 09:02:32
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15954 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15953 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15955 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15956 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15957 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15958 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15959 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15960 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15961 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15962 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15963 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15964 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15965 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 865Π-08/09/2021 13/09/2021 08:57:47
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 869Π-08/09/2021 13/09/2021 08:54:38
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 239/2021 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εξέταση προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο κατά της υπ'αριθ. 9/2021 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και ορισμός αμοιβής». 02/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 238/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εξέταση προσφυγής σε διοικητικό δικαστήριο κατά της υπ'αριθ. 8/2021 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και ορισμός αμοιβής». 02/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15941 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15942 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15943 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15944 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15925 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15926 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15927 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15928 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1807/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 10/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15894 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15895 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15896 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15897 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15898 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15899 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15900 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15901 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15902 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15903 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15904 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15905 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15906 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15907 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15908 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15909 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15910 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15911 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15912 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15913 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-2 10/09/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-1 10/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1815/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1806/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 10/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15578 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15577 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14297 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15591 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15590 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15584 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15583 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15581 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15745 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14948 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14949 09/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝOY ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ -10-9-1 10/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 115-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 10/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1805/2021 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15798 09/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1804/21 "Τοποθέτηση υπαλλήλου στις Δ/νσεις και στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας" 09/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15747 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15775 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1794/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1788/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15774 09/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1789/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1790/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1791/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 09/09/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -9-9 09/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1792/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 09/09/2021 03:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ 09/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -8-9 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15703 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15704 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15705 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 23/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.22/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 21/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 20/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 08/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 19/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 07/09/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» Εργολαβίας: ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 07/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 18/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 07/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 17/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 07/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15622 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 1744/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 03/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1745/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 03/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15606 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15079,15081 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15109,15126 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15405 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15102,15107,15400 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15361,15375 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15353,13936,13953 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15513 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15514 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15515 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15516 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15518 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15519 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15520 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15491 03/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15490 03/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1757 06/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15470 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13945 06/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13950 06/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13952 06/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022 03/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15271 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15274 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1741/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1740/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1739/2021 ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 01/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 42/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15339 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15338 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15340 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 41/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 40/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 01/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 39/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 01/09/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 15320 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14801 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15159 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 284/297/21 ΑΔΣ 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14423 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14285 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13625,14018 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14176 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13627 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13809,14017 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14016 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9728 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14771 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14759 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15070 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15069 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15072 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15071 31/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15068 31/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2021 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ 01/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15292 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15293 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1514/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 01/09/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15262 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15263 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15264 01/09/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15265 01/09/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ -31-8-2021 31/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2021 31/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων (Συντήρηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ σε ΚΧ της ΔΚ Ελασσόνας). 31/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/08/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 31/08/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΟΝΑΣ» 31/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1616/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 16/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1712/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 30/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1708/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 30/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-33 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-32 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-31 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-30 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-29 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-28 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-27 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-26 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-25 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-24 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-23 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-16 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-7 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-22 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-21 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-20 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-19 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-18 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-17 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-15 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-14 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-13 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-12 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-11 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-10 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-9 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-8 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-6 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-5 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-4 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-3 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-2 27/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022-1 27/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1462-ΑΠ.Δ. 26/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14972 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0302Μ-26/08/2021 26/08/2021 11:46:12
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Απόφ: 1689 ΘΕΜΑ: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2021-2022. 25/08/2021 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ -ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΟΧ 1/2021) 25/08/2021 03:00:00
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ -ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΟΧ 1/2021) 25/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: « Πρακτικό επιτροπής ΣΟΧ 1/2021 (13954/4-8-2021». 25/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14888 25/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 1688 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝOY ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ANAΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » 25/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1415/2021 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 281/2021 «Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» κατά της ειδικής διαταγής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 302/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ» - Έγκριση της μελέτης - Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 23/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14873 24/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14874 24/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 299/2021 «Αποδοχή εσόδου από την Η΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουλίου στον ΟΚΠΑΠ». 23/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14844 24/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14845 24/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 290/2021 «Αποδοχή χρηματοδότησης από την ΠΕΔ Θεσσαλίας για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών-κοινωνικών εκδηλώσεων». 03/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 301/2021«Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των Οικισμών» με τίτλο «Δράσεις για Υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)». 23/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 300/2021«Υποβολή πρότασης για την υλοποίηση του νέου κύκλου του προγράμματος "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων"». 23/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 298/2021 «Απαλλαγή υπολόγoυ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 23/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 297/2021 «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και παροχή νέας πάγιας προκαταβολής έτους 2021 του Δήμου». 23/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 296/2021 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την κατάθεση προτάσεων συνεπεία επί εκδίκασης αγωγής κατά του Δήμου Ελασσόνας και ορισμός αμοιβής». 23/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID-ΟΡΘΗ. 23/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14792 19/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 289/2021 «Κατανομή δαπανών πυροπροστασίας». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 286/2021 «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της αρ.20/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 291/2021 Περίληψη «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση σύμβασεων προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για εγκατάσταση wifi δικτύου στις δομές των σεισμοπλήκτων - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 10/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 283/2021 «Απαλλαγή υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 284/2021«Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και παροχή νέας πάγιας προκαταβολής έτους 2021 του Δήμου». 03/08/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση επιτροπών άρδευσης του Δήμου Ελασσόνας 20/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 287/2021 Περίληψη «Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 03/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13389 18/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14307 19/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14385,14425,10803 19/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14424,10805 19/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14387 19/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14371 19/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14373,13808 19/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14426,14418 19/08/2021 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΑΙΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 19/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ. 278/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 277/2021 Περίληψη «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου 3 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»- Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 110-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 19/08/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 » 18/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΧ 1-2021 18/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 113-2021 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 18/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 275/2021«Ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού - υλικών συντήρησης και επισκευής υποδομών και δικτύων άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό τις 03-03-2021» έπειτα από τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 274/2021«Ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών και δικτύων άρδευσης σε ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό τις 3-3-2021»- έπειτα από τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 112-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 18/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14579 10/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14576 10/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14578 10/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14577 10/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 279/2021 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων, και ορισμού επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 293/2021 Περίληψη «Αποδοχή επιχορήγησης κεντρικών αυτοτελών πόρων για επενδυτικές ανάγκες (πρώην ΣΑΤΑ) Γ΄-Δ΄ δόση 2020 και Α΄ - Β΄ δόση 2021». 10/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 292/2021 «Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 687.308,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το ΝΔ. 57/1973 και την υπ’αρ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β' /2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές». 10/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 280/2021 «Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 276/2021«Ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ 4-3-2021» έπειτα από τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 282/2021«Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ο.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2021». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 273/2021 «Ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 03-03-2021» έπειτα από τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 272/2021 «Ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» έπειτα από τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 285/2021 «Ορισμός υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 271/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου Πρακτικού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών).». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 270/2021 «Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για 1 ημερολογιακό έτος». 03/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 111-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ. 16/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 109-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 16/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 107-2021 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ 16/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 38/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 13/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 37/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 13/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Απευθείας ανάθεση εργασιών απομάκρυνσης πεσμένων δέντρων και φερτών υλικών σε οδούς, εξαιτίας έντονων θυελλωδών ανέμων σε συνδυασμό με έντονη βροχόπτωση (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 13/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.36/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 13/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1506/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 04/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1604/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1605/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1606/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 13/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1507/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 04/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14487 13/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1504/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 04/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 103-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ Μ.Π.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 12/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 108-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 12/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 105-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 12/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 104-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 12/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1590/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ 12/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΣΗ 1589/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 12/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1588/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 12/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 295/2021 «Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Ελασσόνας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διδακτικού έτους 2021-2022». 10/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 294/2021 «Εισήγηση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021». 10/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 106-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΑΤΑ 11/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1574/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 11/08/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1573/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 11/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14340 11/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14111 06/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14092 06/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5691,5689,5578,3637 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση εργασιών για την υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 06/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1516/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 06/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1517/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1509/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 06/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1508/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 06/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 35/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 06/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 34/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 04/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 33/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 04/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 186 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 05/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14038 05/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14037 05/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14039 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14040 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14041 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14042 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14043 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14044 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14046 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14047 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13944 04/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 14026 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1495/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ Η/Υ 05/08/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1496/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 05/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 10/2021 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Δρυμού 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 11/2021: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Λιβαδίου 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 9/2021 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Ευαγγελισμού 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων 04/08/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13948 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13807,13810 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13806 03/08/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13805 03/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 88-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 20/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/08/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 02/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1501/2021 02/08/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 99-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 23/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13705 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1481/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1480/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13628 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13626 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13624 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13623 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13622,13629,11897 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13523 28/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0267Μ-27/07/2021 29/07/2021 09:49:57
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.32/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13677 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13678 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13679 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13681 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13680 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 13676 28/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 267/2021 «Έγκριση της με αρ.1283/6-7-2021 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Αγιονέρι την 06-07-2021 και της απολογιστικής δαπάνης αυτών». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.31/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.30/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.29/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 28/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.16/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 27/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 263/2021«Προέλεγχος απολογισμού εσόδων και εξόδων-ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2019». 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13384 27/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13383,10825,10852,10856 27/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 252/2021 «Λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 253/2021 Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 3ου Πρακτικού (κατακύρωσης) δημοπρασίας του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1458/2021 27/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 254/2021 «Αποδοχή εσόδου από την Ζ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουλίου στον ΟΚΠΑΠ». 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 264/2021 «Αποδοχή χρηματοδότησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1456/2021 27/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1455/2021 27/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1443/2021 26/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 26/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 94-2021 ΕΝΤΑΞΗ Δ.Ε. ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 26/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13298 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΚΥΑ 33862 26/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ 26/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9026 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11885 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6763 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11873 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13134 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13135 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13143 23/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 247/21 26/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1414/2021 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 258/2021 «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και παράταση των οικονομικών προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 262/2021 Περίληψη «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ο.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2021». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 268/2021 «Απαλλαγή υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 95-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 93-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ COSMOTE ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 266/2021«Έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων(σχετ. η 225/2021 απόφαση της Ο.Ε.)». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 265/2021«Έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. η αρ. 217/2021 απόφαση της Ο.Ε.)». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 23/07/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (Αρ. Β.Ε.Ε. 8/2021 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 23/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 96-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 269/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ 4-3-2021» - Έγκριση του φακέλου της σύμβασης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 22/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 01/2021 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 02/2021 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11701 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13137 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13176 22/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13234 22/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13290 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13291 21/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 261/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού - υλικών συντήρησης και επισκευής υποδομών και δικτύων άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό τις 03-03-2021»- Έγκριση της Μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 260/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών και δικτύων άρδευσης σε ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό τις 3-3-2021»- Έγκριση της Μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 259/2021 Ο.Ε. «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» - Έγκριση της Μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1424 22/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 250/2021 O.E. «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το Δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 255/2021 «Λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 257/2021 Περίληψη «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ–ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ–ΠΟΤΑΜΙΑΣ– ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ–ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 256/2021 Περίληψη «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 251/2021 Ο.Ε. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 28/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 22/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1419 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 102-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 101-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 100-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12943 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12959 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12810 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12848 21/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν-4764-2020 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1404/2021 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 98-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 97-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΙΓΜΑ ΜΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ. 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 91-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13103 20/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1344/13-7-2021 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 92-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΪΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΕΙΑΣ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 90-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 89-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 20/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13065 19/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 243/2021 «Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13073 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13066 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 245/2021 Περίληψη «Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Απανταχού Σαρανταποριτών». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1372/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1371/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 15/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟ 19/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 14/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 249/2021 «Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου». 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 236/2021 Έγκριση τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ για τους καταναλωτές που επλήγησαν από το σεισμό». 02/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 248/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 03/03/2021»- Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12704 16/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 247/2021 «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και παροχή νέας πάγιας προκαταβολής έτους 2021 σε Δ.Ε. του Δήμου». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1199/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 87-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 16/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 86-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 16/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 26/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 246/2021 «Διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 10€». 14/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 244/2021 «Εισήγηση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 242/2021 «Έγκριση μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και ευπαθών ομάδων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση (COVID 19)». 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 241/2021 «Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022». 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 240/2021 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1370/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1369/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1368/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1367/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1366/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12460 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1349 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1350 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1351 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1353 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 24/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1354 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1355 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 219 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1356 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1357 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1358 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1359 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1360 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1361 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 23/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1327/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» Εργολαβίας: ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 13/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 13/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 13/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1330/2021 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1329/2021 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1331/2021 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 79-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ 13/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 13/2021 Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 0,499ΜW στη Δ.Ε. Βερδικούσης, του Δήμου Ελασσόνας. 13/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 12/2021 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 13/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1322/2021 12/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1323/2021 12/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1321/2021 12/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12631 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12045 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟ 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1328/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 12/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 8/2021 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτριας φαρμακείου για χορήγηση προσωρινής θέσης στάθμευσης 12/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 7/2021 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτριας επιχείρησης ταχυμεταφορών για χορήγηση προσωρινής θέσης στάθμευσης 12/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11044 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11045 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12463 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12487 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12512 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11945 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11961 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11960 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12341 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1301/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 09/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11335 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ:1302 ΘΕΜΑ : Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στην υπάλληλο Γκαραβέλη Ελένη του Νικολάου 08/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1303/21 08/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12476 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 08/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 08/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 07/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12403 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12402 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1279/2021 07/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12325 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12324 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12323 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12322 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12321 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12320 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12319 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12318 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12317 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12316 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12227 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12228 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12229 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12230 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12136 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 05/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 05/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ Ιδιοκ. κ.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΣΟΥΤΣΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 05/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 26/2021 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ. 02/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ. 02/07/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» 02/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1261/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΔ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 02/07/2021 03:00:00
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 02/07/2021 03:00:00
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΑ ΦΑΝΗΣ 02/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1244/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1245/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 01/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1243/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1242/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1241/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΚΕΠ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ) 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10965 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10982 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11855,11839 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10829 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10808 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10967,10804 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10806,10971 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4802,10855,10827 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10807,10832 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10978,10831 30/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11964 30/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 234/2021 «Λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)». 28/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 220Μ-28/06/2021 29/06/2021 12:42:30
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 230Μ-28/06/2021 29/06/2021 12:35:35
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 1215 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 29/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 80-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 29/06/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 1214 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 29/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 411057 29/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29-06-2021 29/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29-06-21 29/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1209/2021 29/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11811 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11812 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11813 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11814 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11815 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11816 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11817 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11818 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11819 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11820 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11821 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11822 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11823 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11824 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 235/2021 «Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της συμβατικής προθεσμίας και των ημερομηνιών υποβολής Παραδοτέων για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ελασσόνας 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 233/2021 «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών». 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 85-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 84-2021 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 83-2021 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1210/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1212/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 231/2021 «Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 22/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 232/2021 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11684 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1208/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 232/2021 «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθ.55/2021 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας (υπ’αριθ.974/2016 αγωγής της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ)». 22/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 78-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 77-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 25/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1195/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-25-6-2021 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID 25-6 25/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11602,11603 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10596 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11516 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟ 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11676 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11677 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11581 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9572 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3447 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11542 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9994 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11390,11391 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15984 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8806 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8901 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9192 24/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 230/2021 «Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 227/2021 «Έγκριση τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ για τους καταναλωτές που επλήγησαν από το σεισμό.». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 226/2021 «Διαγραφές ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών των μελών της χορωδίας». 22/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1203/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 24/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1201/2021 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 24/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 24/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1200/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 219/2021 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΕΛ για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11431 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11430 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11429 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11428 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11427 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11426 18/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 73-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ KARYA OLYMPUS TRAIL 2021 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 72-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ FAETHON OLYMPUS MARATHON 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1193/2021 23/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 228/2021 «Εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1190/2021 23/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11529 22/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11358 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12318092 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11215 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11340 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11341 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11316 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11536 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1188/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 229/2021 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 225/2021 «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 224/2021 «Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 222/2021 «Αποδοχή εσόδου από την ΣΤ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουνίου στον ΟΚΠΑΠ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 223/2021 «Αποδοχή και κατανομή της χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)». 22/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11425 22/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1174/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 22/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 76-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΗΔΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 75-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 74-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 71-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ - ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 216/2021 «Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ)»- έπειτα από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 14/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 209/2021 14/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 215/2021 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθ.55/2021 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας (υπ’αριθ.974/2016 αγωγής της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ)». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 18/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 214/2021«Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 209/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση ακινήτου του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 14/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11043 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11216 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11246 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11335 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 61/2021 18/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11334 17/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1078/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ.1076/2021 Απόφαση Δημάρχου Ελασσόνας 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1077/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11278 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11157 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11182 16/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 218/2021«Ανάκληση της με αρ.147/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας σχετικά με τη διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών (για τέλη άρδευσης του 2020)». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 217/2021 Έγκριση των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. η με αρ. 56/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). 14/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 67-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 17/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1135/2021 16/06/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασίας του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020» 16/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 70-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 16/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1113/2021 16/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 16/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 2020 15/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 221/2021 «Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2021». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 220/2021 «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το Δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 213/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 212/2021 Περίληψη «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 211/2021 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 210/2021 «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της υπηρεσίας «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ελασσόνας». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 208/2021 «Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 207/2021«Ορισμός υπόλογου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ 15/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση - συντήρηση πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και Κ.Χ. Δ.Δ. Ελασσόνας – Δ.Δ. Ποταμιάς – Δ.Δ. Βερδικούσιας – Τ.Κ. Τσαριτσάνης (Συντήρηση βρύσης - κιόσκι πλατείας Αμπελοκήπων) 15/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11113 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11115 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10937 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10766 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11118 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11117 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11116 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7133 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2265/20 11/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11017 11/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11019 11/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2265/20 11/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10958 10/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1107 ΘΕΜΑ: Μισθολογική και Βαθμολογική Επανακατάταξη μόνιμου υπαλλήλου λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 10/06/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1104 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας, Κώτσιου Αθανασίου του Βαϊου, του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄. 10/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απόφαση Δημάρχου για εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 09/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-9-6-2021 09/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10873 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1099/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 09/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1097/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 09/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1098/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 09/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10634 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1085 08/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 65-2021 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1086 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4052,4051,5688 26/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1014 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10343 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10730 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1061/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1063 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1062 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10722 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 204/2021 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας, του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών-ΝΠΔΔ και του Εργαστηρίου Τεκτονικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ». 31/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 66-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 07/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 62-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ. 07/06/2021 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 07/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10571 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10570 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10569 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10619 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10621 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10622 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10584 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10585 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10586 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10587 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10579 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10580 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10581 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10582 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10593 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10574 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10575 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10576 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10577 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10578 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10603 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10604 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10605 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10606 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10607 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 148/2021 Περίληψη «Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών (βεβαιώσεις ΚΟΚ, διπλοεγγραφές κ.α.)». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0430Π-28/05/2021 07/06/2021 09:28:18
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 64-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 07/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 61-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 07/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 1046 Κατάταξης υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 (Συμπληρωματική Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης 2021) 04/06/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1047 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 04/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10541 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10540 31/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 193/2021 Αποδοχή δωρεάς του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου» από τη ΔΕΗ Α.Ε.». 28/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 04/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -10 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -9 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -8 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -1 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -2 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -3 03/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.11/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -4 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -5 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -6 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -7 03/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2021. 03/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 22/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 69-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. 03/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 68-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ. 03/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 63-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 03/06/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Κ.Ω. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ 4-3-2021» 03/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9158 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 21/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 199/2021«Παροχής πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 στις κοινότητες του Δήμου». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 206/2021«Ορισμός υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 203/2021«Έγκριση της αρ.09/2021 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1036 02/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1035 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17/2021 31/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 9/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9821 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 205/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής κατά του Δήμου Ελασσόνας (αγωγή 35 υπαλλήλων για καταβολή επιδομάτων εορτών)». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 194/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ» - Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 28/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0224Π-06/04/2021 02/06/2021 08:41:28
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 20/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.19/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1028/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1027/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1026/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1025/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9778 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1010/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5622 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 396 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7234 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6542 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7233 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10292 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 01-03/30-04 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών για την υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 189/2021 «Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 195/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοδοκών στήριξης οικίσκων στις δομές σεισμοπλήκτων» - Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9820 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 201/2021 «Εισήγηση για αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής». 31/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0188Μ-27/05/2021 01/06/2021 09:36:51
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 202/2021 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων, και ορισμού επιτροπών διαγωνισμού του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για ένα ημερολογιακό έτος προϋπολογισμού 654.590,00€ πλέον Φ.Π.Α.». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 196/2021«Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών υπογραφής της σύμβασης του έργου «Κατασκευή βάσεων έδρασης και συνδέσεις με τα ΔΚΩ προκατασκευασμένων οικίσκων, για τη στέγαση της σχολική μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου, λόγω του σεισμού της 3 και 4-3-2021 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9029 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9018 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7330 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7328 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4842 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7326 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9011,9012 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9381,7329 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6761 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9019 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9022 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6758,9400 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1027,8521,8474 31/05/2021 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 08/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)" 31/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»" 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 198/2021 «Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης- Έγκριση τευχών δημοπράτησης- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Δ.Κ. Καρυάς» λόγω επικαιροποίησης των τευχών». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 197/2021 «Έγκριση φακέλου σύμβασης της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» - έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 182/2021 «Έγκριση υποβολής αιτήματος απένταξης του υποέργου «Βελτίωση Αγροτικής – δασικής Οδοποιίας Κοινότητας Λιβαδίου» προϋπολογισμού ένταξης 230.000,00 ευρώ από το σύνολο της πράξης «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού ένταξης 868.000,00 ευρώ του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, επειδή η μελέτη του υποέργου δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις και συμπεριλαμβάνεται στο πλαφόν του νέου προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 188/2021 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 200/2021 «Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’)». 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 91/2018 27/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ:1011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 28/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1009 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Καραμπάση Πέτρου του Τρύφωνα, του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Αυτοκινήτων). 28/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1008 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Μπλάντα Αθανασίας του Ευαγγέλου, του κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων, Εργατών Εξωτερικών χώρων). 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 190/2021 «Έγκριση του επείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 28-05-2021 της Οικονομικής Επιτροπής». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 192/2021 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση της «Νικόλαος Μίχος & ΣΙΑ ΕΤΕ» κατά του Δήμου Ελασσόνας και ΔΕΥΑΕΛ και κατά της υπ’αριθ.92/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας)». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 191/2021 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση της «Νικόλαος Μίχος & ΣΙΑ ΕΤΕ» κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της υπ’αριθ.91/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας) ». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10026 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 184/2021 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 183/2021 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10008 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΚΗ ΕΛΚΕ 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9890 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9891 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9892 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9893 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9894 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9889 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9939 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9590 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9565 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9964 27/05/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφ : 1001 ΘΕΜΑ: Ορισμός χρηστών για την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 27/05/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΜΑ: Επέκταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 27/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 185/2021 «Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την μίσθωση χώρου στέγασης του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 184/2021 «Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (ορισμός με την αρ.135/2021 απόφαση Ο.Ε.)». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 183/2021«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής για υπόθεση ακινήτου του Δήμου». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 27/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 28693 27/05/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 989 ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Ελασσόνας Βαλιώτη Παναγιώτη του Νικολάου, κατόπιν μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. 26/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 57-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 26/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 56-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 26/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9698 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6977 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8664,9393,9026 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9534 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9004 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9778 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9824 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8820 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9807 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7215 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 187/2021 «Λήψη απόφασης περί 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αριθμ. απόφασης 186/2021 «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και έγκριση πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο περί παράτασης ισχύος της οικονομικής του προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής λόγω λήξης». 21/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9808 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7940 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8519 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8744 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 151/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου 2 με τίτλο «Εξοπλισμός 1ου Διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8531 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 382663 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9771 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 149/2021 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 175/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 174/2021 «Έγκριση μελετών των υποέργων: Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» και Υποέργου 2 (οριζόντιο) «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 171/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 984 ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης στο Δήμο Ελασσόνας του Λιλέ Νικολάου του Βασιλείου, υπαλλήλου του Δήμου Μυκόνου Ν.Κυκλάδων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας» 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 170/2021 «Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια των υποέργων με τίτλους: Υποέργο 1 «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο στον Δήμο Ελασσόνας», Υποέργο 2 «Προμήθεια ειδικών πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Ελασσόνας», Υποέργο 3 «Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Ελασσόνας» της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 52-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 51-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΑΪΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 981 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 982 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ANAΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » 25/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 979 25/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9477 18/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Εργασίες συντήρησης ερεισμάτων και αποκατάστασης δημοτικής οδοποιϊας 25/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9781 24/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7/2018 24/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5426, 3178 24/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 28693 24/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 45-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 24/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 178/2021 «Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια των υποέργων με τίτλους: Υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ελασσόνας» και Υποέργο 2 «Μελέτη Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας» της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 173/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 180/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 177/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο Δήμο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 179/2021 «Έγκριση μελετών των υποέργων με τίτλους: Υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ελασσόνας» και Υποέργο 2 «Μελέτη Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας» της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας»» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 176/2021 «Έγκριση σκοπιμότητας μελέτης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο Δήμο Ελασσόνας» με υποέργο με τίτλο: Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την Ωρίμανση της Δράσης με τίτλο "Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έξυπνων Πόλεων, Internet of Things (IoT) και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ στο Δήμο Ελασσόνας"» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 172/2021 «Έγκριση των μελετών της προμήθειας των υποέργων με τίτλους «Υποέργο 1: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο στον Δήμο Ελασσόνας», «Υποέργο 2: Προμήθεια ειδικών πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Ελασσόνας», «Υποέργο 3: Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Ελασσόνας», «Υποέργο 4 (Οριζόντιο): Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» της Πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 163/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 162/2021 «Έγκριση μελέτης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 161/2021 «Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 160/2021«Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προσεισμικός έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 158/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 157/2021 «Έγκριση μελέτης υποέργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ελασσόνας» της πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 156/2021 «Έγκριση μελέτης υποέργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών αύλειων χώρων Δήμου Ελασσόνας» της πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 154/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 155/2021 «Έγκριση μελέτης υποέργου με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών χώρων Δήμου Ελασσόνας» της πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 153/2021 «Έγκριση μελέτης του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 152/2021 Έγκριση μελέτης της προμήθειας του υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού του 1ου Διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9713 20/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9712 20/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 169/2021 Περίληψη «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 168/2021 «Έγκριση μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 167/2021 «Έγκριση μελέτης της προμήθειας (υποέργο 3) με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 166/2021«Έγκριση μελέτης της προμήθειας (υποέργο 2) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 165/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 164/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια (Υποέργου 2) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ:968 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 42-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α` ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 21/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 21/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 959 ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Λιάνου Αλεξάνδρα του Νικολάου, κλάδου /ειδικότητας ΤΕ 19 Πληροφορικής. 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ομάδα διοίκησης έργου για την πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ομάδα διοίκησης έργου για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 958 Κατάταξης υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 (Υδρονομέων Άρδευσης 2021) 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 53-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 48-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 47-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΒΑΚ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 41-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2022 - 2025 20/05/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» 20/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 856/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 857 10/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 60-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 59-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 55-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟ 20/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9390 19/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9391 19/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 939 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 19/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 46-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 19/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 58-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 19/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 54-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟΣ ΣΥΚΕΑΣ 19/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9489 18/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9484 18/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9485 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 147/2021 «Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών (για τέλη άρδευσης του 2020)». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 43-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 40-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 39-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 38-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -20 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -19 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -18 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -17 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -16 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -15 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -14 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -13 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 12 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -11 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -10 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -9 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -8 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -7 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -6 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -5 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -4 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -3 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -2 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -1 17/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Αποφ: 925 ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021 ». 17/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2623 22/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 44-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021. 17/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0165Μ-17/05/2021 17/05/2021 11:34:51
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 50-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΕΝ ΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 17/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 49-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΩΤΣΑ 17/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9287 14/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9286 14/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 139/2021«Έγκριση απολογισμού Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2019». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0325Π-28/04/2021 14/05/2021 13:35:20
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 143/2021 «Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΚΑΙ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» έπειτα από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 11/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9255 14/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9256 14/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/05/2021 00:00:00