Δήμος Ελασσόνας – Διαύγεια

Πίνακας αποφάσεων που αναρτά στο Πρόγραμμα Διάυγεια ο Δήμος Ελασσόνας

ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑ Ημ/νια
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1414/2021 23/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1415/2021 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 258/2021 «Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και παράταση των οικονομικών προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 262/2021 Περίληψη «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Ο.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Ελασσόνας οικονομικού έτους 2021». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 268/2021 «Απαλλαγή υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 95-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 93-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ COSMOTE ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 266/2021«Έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων(σχετ. η 225/2021 απόφαση της Ο.Ε.)». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 265/2021«Έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. η αρ. 217/2021 απόφαση της Ο.Ε.)». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 23/07/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (Αρ. Β.Ε.Ε. 8/2021 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 23/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 99-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 96-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ 23/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 269/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ 4-3-2021» - Έγκριση του φακέλου της σύμβασης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ 22/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 01/2021 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 02/2021 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11701 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13137 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13176 22/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13234 22/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13290 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13291 21/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 261/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού - υλικών συντήρησης και επισκευής υποδομών και δικτύων άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό τις 03-03-2021»- Έγκριση της Μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 260/2021 Ο.Ε.«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών και δικτύων άρδευσης σε ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό τις 3-3-2021»- Έγκριση της Μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 259/2021 Ο.Ε. «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» - Έγκριση της Μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1424 22/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 250/2021 O.E. «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το Δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 255/2021 «Λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 257/2021 Περίληψη «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ–ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ–ΠΟΤΑΜΙΑΣ– ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ–ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 256/2021 Περίληψη «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 251/2021 Ο.Ε. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ - 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020». 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 28/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 22/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1419 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 102-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 101-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 100-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12943 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12959 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12810 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12848 21/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν-4764-2020 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 21/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1404/2021 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 98-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 97-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΙΓΜΑ ΜΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ. 21/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 91-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 21/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13103 20/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 11/2021: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Λιβαδίου 20/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1344/13-7-2021 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 92-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΪΑ ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΕΙΑΣ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 90-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 89-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 20/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 88-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 20/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13065 19/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 243/2021 «Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.4745/2020 και 175 του Ν.4764/2020». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13073 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 13066 19/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 245/2021 Περίληψη «Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Απανταχού Σαρανταποριτών». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1372/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.1371/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 15/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟ 19/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 14/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 249/2021 «Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου». 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 236/2021 Έγκριση τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ για τους καταναλωτές που επλήγησαν από το σεισμό». 02/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 248/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 03/03/2021»- Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12704 16/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 247/2021 «Απαλλαγή υπόλογων (Προέδρων) πάγιας προκαταβολής και παροχή νέας πάγιας προκαταβολής έτους 2021 σε Δ.Ε. του Δήμου». 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1199/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 87-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 16/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 86-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 16/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 26/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 16/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 246/2021 «Διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 10€». 14/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 244/2021 «Εισήγηση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 242/2021 «Έγκριση μέτρων στήριξης επιχειρήσεων και ευπαθών ομάδων που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση (COVID 19)». 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 241/2021 «Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022». 14/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 240/2021 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1370/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1369/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1368/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1367/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1366/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 15/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12460 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 25/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1349 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1350 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1351 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1353 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 24/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1354 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1355 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 219 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1356 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1357 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1358 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1359 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1360 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1361 14/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 23/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1327/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» Εργολαβίας: ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ ΕΤΕ 13/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 13/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 13/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1330/2021 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1329/2021 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1331/2021 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 79-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ 13/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 10/2021 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Δρυμού 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 13/2021 Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 0,499ΜW στη Δ.Ε. Βερδικούσης, του Δήμου Ελασσόνας. 13/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 12/2021 Εισήγηση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου 13/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1322/2021 12/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1323/2021 12/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1321/2021 12/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12631 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12045 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟ 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1328/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 12/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ.Αποφ 9/2021 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κοινότητα Ευαγγελισμού 12/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 8/2021 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτριας φαρμακείου για χορήγηση προσωρινής θέσης στάθμευσης 12/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 7/2021 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτριας επιχείρησης ταχυμεταφορών για χορήγηση προσωρινής θέσης στάθμευσης 12/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11044 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11045 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12463 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12487 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12512 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11945 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11961 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11960 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12341 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1301/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 09/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11335 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/07/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ:1302 ΘΕΜΑ : Χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στην υπάλληλο Γκαραβέλη Ελένη του Νικολάου 08/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1303/21 08/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12476 08/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 08/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 08/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 07/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12403 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12402 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1279/2021 07/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12325 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12324 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12323 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12322 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12321 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12320 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12319 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12318 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12317 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12316 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒ 06/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12227 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12228 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12229 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12230 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12136 05/07/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 05/07/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ 05/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ Ιδιοκ. κ.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΣΟΥΤΣΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 05/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 26/2021 05/07/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/07/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡ-ΡΟΥ) 02/07/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ-ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ. 02/07/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ. 02/07/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασιών του Έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» 02/07/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1261/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΔ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 02/07/2021 03:00:00
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 02/07/2021 03:00:00
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΑ ΦΑΝΗΣ 02/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1244/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1245/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 01/07/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1243/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1246/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1242/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1241/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΚΕΠ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ) 01/07/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10965 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10982 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11855,11839 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10829 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10808 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10967,10804 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10806,10971 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4802,10855,10827 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10807,10832 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10978,10831 30/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11964 30/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 234/2021 «Λήψης απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)». 28/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 220Μ-28/06/2021 29/06/2021 12:42:30
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 230Μ-28/06/2021 29/06/2021 12:35:35
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 1215 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 29/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 80-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 29/06/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 1214 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 29/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 411057 29/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29-06-2021 29/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 29-06-21 29/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1209/2021 29/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11811 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11812 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11813 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11814 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11815 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11816 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11817 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11818 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11819 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11820 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11821 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11822 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11823 28/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11824 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 235/2021 «Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της συμβατικής προθεσμίας και των ημερομηνιών υποβολής Παραδοτέων για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ελασσόνας 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 233/2021 «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών». 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 85-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 84-2021 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 83-2021 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΕΛ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 82-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 81-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1211/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1210/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1212/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 231/2021 «Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 22/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 232/2021 28/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 28/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11684 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1208/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ 28/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 232/2021 «Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθ.55/2021 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας (υπ’αριθ.974/2016 αγωγής της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ)». 22/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 78-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 77-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 25/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1195/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-25-6-2021 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID 25-6 25/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11602,11603 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10596 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11516 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟ 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11676 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11677 25/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11581 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9572 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3447 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11542 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9994 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11390,11391 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15984 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8806 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8901 24/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9192 24/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 230/2021 «Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΗΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 227/2021 «Έγκριση τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΕΛ για τους καταναλωτές που επλήγησαν από το σεισμό.». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 226/2021 «Διαγραφές ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών των μελών της χορωδίας». 22/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1203/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 25/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 24/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1201/2021 ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 24/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1202/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 24/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1200/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 219/2021 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΕΛ για το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11431 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11430 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11429 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11428 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11427 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11426 18/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 73-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ KARYA OLYMPUS TRAIL 2021 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 72-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ FAETHON OLYMPUS MARATHON 24/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1193/2021 23/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 228/2021 «Εισήγηση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1190/2021 23/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11529 22/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11358 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12318092 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11215 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11340 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11341 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11316 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11536 23/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1188/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 23/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 229/2021 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 225/2021 «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ελασσόνας». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 224/2021 «Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 222/2021 «Αποδοχή εσόδου από την ΣΤ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουνίου στον ΟΚΠΑΠ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 223/2021 «Αποδοχή και κατανομή της χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)». 22/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11425 22/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1174/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 22/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 76-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΗΔΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 75-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 74-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 71-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ - ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΑΔΟΣΙΒΙΩΝ 22/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 216/2021 «Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ)»- έπειτα από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 14/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 209/2021 14/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 215/2021 «Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθ.55/2021 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας (υπ’αριθ.974/2016 αγωγής της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ)». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 18/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 18/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 214/2021«Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 209/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση ακινήτου του Δήμου και ορισμός αμοιβής». 14/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11043 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11216 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11246 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11335 18/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 61/2021 18/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11334 17/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1078/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ.1076/2021 Απόφαση Δημάρχου Ελασσόνας 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1077/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11278 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11157 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11182 16/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 218/2021«Ανάκληση της με αρ.147/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας σχετικά με τη διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών (για τέλη άρδευσης του 2020)». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 217/2021 Έγκριση των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (σχετ. η με αρ. 56/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). 14/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 67-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 17/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1135/2021 16/06/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Εργασίας του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020» 16/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 70-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 16/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1113/2021 16/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 16/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1136/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 2020 15/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 221/2021 «Εισήγηση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2021». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 220/2021 «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το Δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 213/2021 «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 212/2021 Περίληψη «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 211/2021 Περίληψη Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 210/2021 «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της υπηρεσίας «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ελασσόνας». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 208/2021 «Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 207/2021«Ορισμός υπόλογου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 14/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΑΕΔ 15/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση - συντήρηση πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και Κ.Χ. Δ.Δ. Ελασσόνας – Δ.Δ. Ποταμιάς – Δ.Δ. Βερδικούσιας – Τ.Κ. Τσαριτσάνης (Συντήρηση βρύσης - κιόσκι πλατείας Αμπελοκήπων) 15/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11113 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 11115 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10937 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10766 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11118 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11117 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11116 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7133 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2265/20 11/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11017 11/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 11019 11/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2265/20 11/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10958 10/06/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1107 ΘΕΜΑ: Μισθολογική και Βαθμολογική Επανακατάταξη μόνιμου υπαλλήλου λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 10/06/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1104 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας, Κώτσιου Αθανασίου του Βαϊου, του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄. 10/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απόφαση Δημάρχου για εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 09/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-9-6-2021 09/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10873 09/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1099/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 09/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1097/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 09/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1098/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 09/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10634 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1085 08/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 65-2021 ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1086 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4052,4051,5688 26/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1014 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10343 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10730 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1061/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1063 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1062 08/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10722 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 204/2021 «Έγκριση σύναψης προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Ελασσόνας, του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών-ΝΠΔΔ και του Εργαστηρίου Τεκτονικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ ΜΕΣΩ ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ». 31/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 66-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 07/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 62-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΛ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ. 07/06/2021 03:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 07/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10571 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10570 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10569 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10619 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10621 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10622 07/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10584 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10585 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10586 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10587 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10579 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10580 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10581 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10582 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10593 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10574 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10575 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10576 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10577 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 10578 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10603 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10604 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10605 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10606 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10607 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 148/2021 Περίληψη «Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών (βεβαιώσεις ΚΟΚ, διπλοεγγραφές κ.α.)». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0430Π-28/05/2021 07/06/2021 09:28:18
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 64-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 07/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 61-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 07/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 1046 Κατάταξης υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 (Συμπληρωματική Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης 2021) 04/06/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1047 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ 04/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10541 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10540 31/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 193/2021 Αποδοχή δωρεάς του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου» από τη ΔΕΗ Α.Ε.». 28/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 04/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -10 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -9 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -8 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -1 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -2 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -3 03/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.11/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -4 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -5 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -6 03/06/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -7 03/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2021. 03/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 22/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 03/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/06/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 69-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ. 03/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 68-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ. 03/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 63-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 03/06/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Κ.Ω. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ 4-3-2021» 03/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9158 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 21/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 199/2021«Παροχής πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021 στις κοινότητες του Δήμου». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 206/2021«Ορισμός υπόλογων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 203/2021«Έγκριση της αρ.09/2021 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1036 02/06/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/06/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1035 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 17/2021 31/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1034 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 9/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9821 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 205/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής κατά του Δήμου Ελασσόνας (αγωγή 35 υπαλλήλων για καταβολή επιδομάτων εορτών)». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 194/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ» - Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 28/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0224Π-06/04/2021 02/06/2021 08:41:28
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 20/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.19/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 02/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1028/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1027/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1026/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1025/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 01/06/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9778 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 1010/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5622 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 396 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7234 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6542 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7233 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10292 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 01-03/30-04 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών για την υποβοήθηση του έργου της Πυροσβεστικής εξαιτίας φωτιάς (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 189/2021 «Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 195/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οπλισμένων τσιμεντοδοκών στήριξης οικίσκων στις δομές σεισμοπλήκτων» - Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9820 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 201/2021 «Εισήγηση για αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής». 31/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0188Μ-27/05/2021 01/06/2021 09:36:51
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 202/2021 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων, και ορισμού επιτροπών διαγωνισμού του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για ένα ημερολογιακό έτος προϋπολογισμού 654.590,00€ πλέον Φ.Π.Α.». 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 196/2021«Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών υπογραφής της σύμβασης του έργου «Κατασκευή βάσεων έδρασης και συνδέσεις με τα ΔΚΩ προκατασκευασμένων οικίσκων, για τη στέγαση της σχολική μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου, λόγω του σεισμού της 3 και 4-3-2021 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9029 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9018 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7330 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7328 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4842 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7326 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9011,9012 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9381,7329 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6761 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9019 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9022 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6758,9400 31/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1027,8521,8474 31/05/2021 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 08/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ)" 31/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3333 28/05/2021 00:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "Ενέργειες και Διαδικασίες Μελετητικής Ωρίμανσης του έργου της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»" 31/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 198/2021 «Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης- Έγκριση τευχών δημοπράτησης- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Δ.Κ. Καρυάς» λόγω επικαιροποίησης των τευχών». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 197/2021 «Έγκριση φακέλου σύμβασης της μελέτης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» - έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 182/2021 «Έγκριση υποβολής αιτήματος απένταξης του υποέργου «Βελτίωση Αγροτικής – δασικής Οδοποιίας Κοινότητας Λιβαδίου» προϋπολογισμού ένταξης 230.000,00 ευρώ από το σύνολο της πράξης «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας» προϋπολογισμού ένταξης 868.000,00 ευρώ του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, επειδή η μελέτη του υποέργου δεν εξασφάλισε τις απαραίτητες εγκρίσεις και συμπεριλαμβάνεται στο πλαφόν του νέου προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 188/2021 «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 200/2021 «Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’)». 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 91/2018 27/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ:1011 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 28/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/05/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1009 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Καραμπάση Πέτρου του Τρύφωνα, του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Αυτοκινήτων). 28/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 1008 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Μπλάντα Αθανασίας του Ευαγγέλου, του κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων, Εργατών Εξωτερικών χώρων). 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 190/2021 «Έγκριση του επείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 28-05-2021 της Οικονομικής Επιτροπής». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 192/2021 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση της «Νικόλαος Μίχος & ΣΙΑ ΕΤΕ» κατά του Δήμου Ελασσόνας και ΔΕΥΑΕΛ και κατά της υπ’αριθ.92/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας)». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 191/2021 «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (έφεση της «Νικόλαος Μίχος & ΣΙΑ ΕΤΕ» κατά του Δήμου Ελασσόνας και κατά της υπ’αριθ.91/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας) ». 28/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 28/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10026 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 184/2021 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 183/2021 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10008 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓ/ΚΗ ΕΛΚΕ 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9890 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9891 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9892 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9893 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9894 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9889 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9939 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9590 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9565 27/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9964 27/05/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφ : 1001 ΘΕΜΑ: Ορισμός χρηστών για την λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 27/05/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΘΕΜΑ: Επέκταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 27/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 185/2021 «Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την μίσθωση χώρου στέγασης του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 184/2021 «Ορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (ορισμός με την αρ.135/2021 απόφαση Ο.Ε.)». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 183/2021«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ορισμός αμοιβής για υπόθεση ακινήτου του Δήμου». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ 27/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 27/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 28693 27/05/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 989 ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Ελασσόνας Βαλιώτη Παναγιώτη του Νικολάου, κατόπιν μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. 26/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 57-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 26/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 56-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 26/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9698 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6977 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8664,9393,9026 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9534 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9004 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9778 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9824 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8820 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9807 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7215 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 187/2021 «Λήψη απόφασης περί 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Αριθμ. απόφασης 186/2021 «Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και έγκριση πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο περί παράτασης ισχύος της οικονομικής του προσφοράς και της εγγυητικής συμμετοχής λόγω λήξης». 21/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9808 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7940 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8519 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8744 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 151/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου 2 με τίτλο «Εξοπλισμός 1ου Διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8531 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 382663 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9771 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 149/2021 25/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 175/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 174/2021 «Έγκριση μελετών των υποέργων: Υποέργου 1 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» και Υποέργου 2 (οριζόντιο) «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» της Πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 171/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» της πράξης «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 984 ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης στο Δήμο Ελασσόνας του Λιλέ Νικολάου του Βασιλείου, υπαλλήλου του Δήμου Μυκόνου Ν.Κυκλάδων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας» 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 170/2021 «Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια των υποέργων με τίτλους: Υποέργο 1 «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο στον Δήμο Ελασσόνας», Υποέργο 2 «Προμήθεια ειδικών πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Ελασσόνας», Υποέργο 3 «Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Ελασσόνας» της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 52-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 51-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΑΪΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 981 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 25/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 982 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ANAΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » 25/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 979 25/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9477 18/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Εργασίες συντήρησης ερεισμάτων και αποκατάστασης δημοτικής οδοποιϊας 25/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9781 24/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7/2018 24/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5426, 3178 24/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 28693 24/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 45-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 24/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 178/2021 «Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια των υποέργων με τίτλους: Υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ελασσόνας» και Υποέργο 2 «Μελέτη Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας» της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 173/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 180/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 177/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο Δήμο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 179/2021 «Έγκριση μελετών των υποέργων με τίτλους: Υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Ελασσόνας» και Υποέργο 2 «Μελέτη Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας Ολοκληρωμένου Προγράμματος Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας» της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Ελασσόνας»» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 176/2021 «Έγκριση σκοπιμότητας μελέτης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ωρίμανσης έργων, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών στο Δήμο Ελασσόνας» με υποέργο με τίτλο: Υποέργο 1 «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης για την Ωρίμανση της Δράσης με τίτλο "Ανάπτυξη Υπηρεσιών Έξυπνων Πόλεων, Internet of Things (IoT) και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων μέσω ΤΠΕ στο Δήμο Ελασσόνας"» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 172/2021 «Έγκριση των μελετών της προμήθειας των υποέργων με τίτλους «Υποέργο 1: Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο στον Δήμο Ελασσόνας», «Υποέργο 2: Προμήθεια ειδικών πληροφορικών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Ελασσόνας», «Υποέργο 3: Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στον Δήμο Ελασσόνας», «Υποέργο 4 (Οριζόντιο): Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» της Πράξης «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 163/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 162/2021 «Έγκριση μελέτης της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 161/2021 «Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας υλοποίησης της πράξης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 160/2021«Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Προσεισμικός έλεγχος σε κτιριακές υποδομές του Δήμου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 158/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 157/2021 «Έγκριση μελέτης υποέργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ελασσόνας» της πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 156/2021 «Έγκριση μελέτης υποέργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών αύλειων χώρων Δήμου Ελασσόνας» της πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 154/2021 «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 155/2021 «Έγκριση μελέτης υποέργου με τίτλο «Συντήρηση αθλητικών χώρων Δήμου Ελασσόνας» της πράξης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 153/2021 «Έγκριση μελέτης του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανέγερση 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 152/2021 Έγκριση μελέτης της προμήθειας του υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού του 1ου Διθέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9713 20/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9712 20/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 169/2021 Περίληψη «Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του προγράμματος και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 168/2021 «Έγκριση μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 167/2021 «Έγκριση μελέτης της προμήθειας (υποέργο 3) με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 166/2021«Έγκριση μελέτης της προμήθειας (υποέργο 2) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 165/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια του υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας». 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 164/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια (Υποέργου 2) με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 21/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ:968 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 42-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α` ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 21/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 21/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 959 ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Λιάνου Αλεξάνδρα του Νικολάου, κλάδου /ειδικότητας ΤΕ 19 Πληροφορικής. 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ομάδα διοίκησης έργου για την πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ευφυούς Συστήματος Παρακολούθησης της Κλιματικής Αλλαγής στις αγροτικές κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ομάδα διοίκησης έργου για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Ελασσόνας» 21/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 958 Κατάταξης υπαλλήλων του Δήμου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 (Υδρονομέων Άρδευσης 2021) 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 53-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ. 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 48-2021 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 47-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΒΑΚ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 41-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2022 - 2025 20/05/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» 20/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 856/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 857 10/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 60-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 59-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 20/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 55-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟ 20/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9390 19/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9391 19/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 939 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 19/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 46-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 19/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 58-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 19/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 54-2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΒΟΣΚΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟΣ ΣΥΚΕΑΣ 19/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9489 18/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9484 18/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9485 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 147/2021 «Διαγραφή ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών (για τέλη άρδευσης του 2020)». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 43-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 40-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 39-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 38-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -20 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -19 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -18 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -17 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -16 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -15 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -14 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -13 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 12 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -11 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -10 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -9 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -8 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -7 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -6 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -5 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -4 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -3 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -2 17/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021 -1 17/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Αποφ: 925 ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη Υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2021 ». 17/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2623 22/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 44-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021. 17/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0165Μ-17/05/2021 17/05/2021 11:34:51
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 50-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ ΕΝ ΤΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 17/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 49-2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΩΤΣΑ 17/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9287 14/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9286 14/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 139/2021«Έγκριση απολογισμού Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2019». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0325Π-28/04/2021 14/05/2021 13:35:20
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 143/2021 «Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΚΑΙ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» έπειτα από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 11/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9255 14/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9256 14/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απευθείας ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση - συντήρηση πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και Κ.Χ. Δ.Δ. Ελασσόνας – Δ.Δ. Ποταμιάς – Δ.Δ. Βερδικούσιας – Τ.Κ. Τσαριτσάνης (Συντήρηση κυβολίθων πλατείας Βλαχογιαννίου) 14/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ:917 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 14/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 150/2021 Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών στο υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας». 11/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8954 10/05/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 914 ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Θεοδώρου Ιωάννας του Γεωργίου, κατόπιν μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. 14/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 915/2021 14/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9213 13/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9212 13/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9211 13/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 9161 13/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9142 13/05/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 907 ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας Καπετάνο Δημήτριο του Αποστόλου, κλάδου /ειδικότητας ΠΕ1 Διοικητικού. 13/05/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 909 ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στην υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Ελασσόνας, Παναγιωτίδη Θεοδώρα του Δημητρίου, κλάδου / ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων 13/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθ. Απόφ.: 908 ΘΕΜΑ: Κατάταξη υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Δήμου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 13/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 904/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 903 13/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 905 13/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 906 13/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 144/2021 «Λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 141/2021«Αποδοχή κατανομής ποσού ύψους 91.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 140/2021 «Αποδοχή εσόδου από την Ε΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαΐου στον ΟΚΠΑΠ». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφ:902 ΘΕΜΑ: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος 13/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 149/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή 79/2020 της Ρουπακιά Ζωής». 11/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 567/2021 13/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7187 10/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7187 10/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7187 10/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7187 10/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7187 10/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7187 10/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 898 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» 13/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 899 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ANAΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » 13/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ: 897 ΘΕΜΑ : Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας 13/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.876/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ-12-5 12/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ αριθ. 875/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ αριθ. 874/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.873/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 18/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 11/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 7 12/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 12/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 5 12/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 12/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3 12/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 12/05/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1. 12/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 146/2021 Περίληψη «Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 138/2021 Περίληψη «Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 137/2021 «Αποδοχή και απόδοση Β΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στο Δήμο Ελασσόνας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 135/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το Δήμο Ελασσόνας και την Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου». 11/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 142/2021 Περίληψη «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το Υποέργο 1.«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» και για το Υποέργο 2.«ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 11/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9096 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9095 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9101 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9100 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 9099 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 884 12/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 885 12/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 3 ΚΑΙ 4 -3 -2021 12/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 145/2021 «Εισήγηση μείωσης τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2021». 11/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8821 11/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8914 11/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8915 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 17/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ AΡΙΘ. 16/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8987 11/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 15/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 14/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 13/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.7/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.6/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 10/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 136/2021 Απαλλαγή υπολόγου 06/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 129/2021 «Εκκίνηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για ανάθεση συμβάσεων παροχής προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και ανακούφιση των πληγέντων συνεπεία του σεισμού της 3-3-2021 και 4-3-2021 «Σύνδεση των οικίσκων στις δομές σεισμοπλήκτων Μεσοχωρίου, Αμουρίου, Πραιτωρίου, Βλαχογιαννίου με τα δίκυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρικής ενέργειας»- Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 26/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ» 10/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟ 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 855 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 854 10/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8647 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ σχολικων μοναδων 7-5-2021 07/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-7-5-2021 07/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID 7-5. 07/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/05/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 133/2021«Ανάθεση της σύμβασης έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» έπειτα από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016». 06/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 132/2021«Ανάθεση της σύμβασης έργου με τίτλο «Κατασκευή βάσεων έδρασης και συνδέσεις με τα ΔΚΩ προκατασκευασμένων οικίσκων, για τη στέγαση της σχολική μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου, λόγω του σεισμού της 3 και 4-3-2021» έπειτα από την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.». 06/05/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 134/2021«Έγκριση 3ου πρακτικού (κατακύρωσης) διαγωνισμού για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ελασσόνας». 06/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0087Π-08/03/2021 06/05/2021 11:20:36
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-5-5-2021 06/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 835/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 06/05/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 834/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 06/05/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7754,8522 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8526 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8524 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8487 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7450,6010 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8485,7779 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8477,6762 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7759,8488,8527 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8486,8480 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8483,8481 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8518,8479,8484,8482 05/05/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8601 05/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/05/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0079Π-08/03/2021 05/05/2021 09:03:53
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 803/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 802/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 801/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 800/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2021-2 29/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 798/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 28/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΖΥΓΟΥΡΗ 28/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 131/2021 «Λήψη απόφασης για πρόσληψη 4 ατόμων για 2 μήνες για λόγους αναπλήρωσης των πληρωμάτων απορριμματοφόρων λόγω αδειών ειδικού σκοπού COVID-19». 26/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 130/2021«Έκθεση εσόδων-εξόδων (Α΄ τριμήνου 2021) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού». 26/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8472 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8144 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8471,8472 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8426,7711 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8388 28/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 127/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ης ΚΑΙ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» - Έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 26/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 125/2021 «Λήψη απόφασης για την προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΕΚ 1399 Β’)». 26/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 799/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 776/2021) 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 775/2021) 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 781/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 27/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 10 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 791/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 28/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 783/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 27/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 784/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 27/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.782/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 27/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.780/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 27/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Αποφ: 785 ΘΕΜΑ: «Παράταση της Πρακτικής άσκησης της σπουδάστριας του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του πρ.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας , Παπακωνσταντίνου Ανθής του Δημητρίου στο Δήμο Ελασσόνας». 27/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 777 ΘΕΜΑ : ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 4/2020 ΛΟΓΩ ANAΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » 27/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 126/2021«Ορισμός υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 26/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 128/2021 «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021» - Έγκριση της μελέτης - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 26/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 27/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 11/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 124/2021«Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ελασσόνας , από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το ποσό των 197.432,54 ευρώ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής». 26/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 123/2021 Περίληψη «Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ελασσόνας με το ποσό των 300.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αρ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές (σεισμός της 3/3/2021 και 4/3/2021) από το Υπουργείο Εσωτερικών». 26/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 122/2021 «Αποδοχή εσόδου από την Δ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Απριλίου στον ΟΚΠΑΠ». 26/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΟΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 26/04/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 26/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 10/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας του σεισμού της 3-3-2021 και 4-3-2021 26/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 110/2021 «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας του σεισμού της 3-3-2021 και 4-3-2021». 13/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 684/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.681/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 680/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.679/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 682/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31/03/2021 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8319 22/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8318 22/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.683/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 28/02/2021 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 697/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.678/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31/01/2021 23/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 696/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 15/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8312 23/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 677/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 675/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 676/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 759/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΕΣ 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 754/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 758/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 23/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 757/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ 23/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Aποφ : 749 ΘΕΜΑ: «Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002523 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» 22/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 705/2021) 22/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31/12/2020 22/04/2021 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 30/11/2020 22/04/2021 03:00:00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Ελασσόνας με 31/10/2020 22/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 707/2021) 22/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 706/2021) 22/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 725/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 22/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8101 20/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 90/2021 Περίληψη «Έγκριση των αποφάσεων Δημάρχου για απευθείας επείγουσα ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών και των αντίστοιχων απολογιστικών δαπανών εξαιτίας του σεισμού της 3-3-2021 και 4-3-2021». 16/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 729 ΘΕΜΑ : Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας 21/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 728 ΘΕΜΑ : Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας 21/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 730 ΘΕΜΑ : Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας 21/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5990 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1022 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1020 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7753 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7755 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7821 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7822,7824,7823 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2659 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8036 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8037 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8074 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8074 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8119 21/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7992 21/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 116/2021 «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, προμηθειών, εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και ανακούφιση των πληγέντων συνεπεία του σεισμού της 3 και 4 Μαρτίου 2021 (απολύμανση-καθαριότητα οικίσκων, επισκευή οικίσκων, προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για εγκατάσταση WiFi δικτύου στις δομές των σεισμοπαθών, υπηρεσίες χημικών τουαλετών, κ.α.)». 13/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21/04/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ. Απόφ.: 726 ΘΕΜΑ: Κατάταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ του Δήμου Ελασσόνας στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 21/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20/04/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 20/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 117/2021 «Κατασκευή βάσεων έδρασης και συνδέσεις με τα ΔΚΩ προκατασκευασμένων οικίσκων, για τη στέγαση της σχολική μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου, λόγω του σεισμού της 3 και 4-3-2021» Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης - Έγκριση της μελέτης του έργου - Καθορισμός των όρων και των τευχών της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης - Καθορισμός των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων - Ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών». 13/04/2021 03:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ 8083/20-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 20/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης:723 ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης στο Δήμο Ελασσόνας του Γκάτα Κων/νου του Αθανασίου, υπαλλήλου του Δήμου Μεταμόρφωσης Ν.Αττικής, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών» 20/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης:724 ΘΕΜΑ: «Ανανέωση απόσπασης στο Δήμο Ελασσόνας του Μερισιώτη Στέφανου του Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου Μυκόνου Ν.Κυκλάδων, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας» 20/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 155 ΘΕΜΑ: Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο με εμπειρία του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Δήμου Ελασσόνας Βαλιώτη Παναγιώτη του Νικολάου , από κλάδο / ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Υδραυλικών σε κλάδο /ειδικότητα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 20/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 154 ΘΕΜΑ: Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Θεοδώρου Ιωάννας του Γεωργίου , από κλάδο / ειδικότητας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, σε κλάδο /ειδικότητα ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας. 20/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Απόφ: 722/20-04-2021 Πρόσληψη υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Ελασσόνας 20/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 109/2021 «Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια της Πράξης με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Ελασσόνας». 13/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0205Π - 05-APR-21-05/04/2021 19/04/2021 12:32:04
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0243Π - 14-APR-21-14/04/2021 19/04/2021 12:27:15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 112/2021 «Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας». 13/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ. Απόφ:362/ 26-02-2021 Ελάφρυνση δημοτικών τελών για ευάλωτες ομάδες και επιχειρήσεις 19/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7620 15/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7800 15/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7806 15/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 26-02/07-04 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 108/2021 Περίληψη «Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης δύο (2) τεμαχίων στην κοινότητα Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 105/2021 «Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Ελασσόνας».». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 121/2021 Ο.Ε.«Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021». 13/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ AΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 15/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 104/2021 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7870 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7868 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7867 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7866 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7866 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7865 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7864 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7863 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7862 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7861 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7860 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7855 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7857 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7858 14/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7859 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 9 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ 15/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 692/2021 15/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 692/2021 15/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 693/2021 15/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 695/2021 15/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 694/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 691/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0086Π-08/03/2021 15/04/2021 09:02:27
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0096Π-08/03/2021 15/04/2021 08:49:15
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0073Π-08/03/2021 15/04/2021 08:44:16
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 5/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 14/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 118/2021«Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε.ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 119/2021 «Αποδοχή εσόδου από την Γ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Ελασσόνας και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου στον ΟΚΠΑΠ 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 120/2021 Περίληψη «Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από τη εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 114/2021 Ανάκληση της αρ. 86/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί απαλλαγής υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 113/2021 O.E.«Εισήγηση για αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 111/2021 Ο.Ε. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Ελασσόνας». 13/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0085Π - 08-MAR-21-14/04/2021 14/04/2021 11:44:39
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 115/2021 Περίληψη «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 107/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 2ου πρακτικού (κατακύρωσης) διαγωνισμού του έργου «Παιδικός σταθμός Ελασσόνας». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 106/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 2ου πρακτικού (κατακύρωσης) διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και στον οικισμό Καλυβίων του Δήμου Ελασσόνας». 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 104/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατόπιν της αρ.119/2021 κλήσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (υπ. Τζιούφα-Κοντοφάκα Ελένης κατά του Δήμου Ελασσόνας) και ορισμός αμοιβής». 13/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ:674 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 14/04/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αρ.Απόφ: 672 ΘΕΜΑ : Ορισμός υπαλλήλων ως χρηστών στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας govHUB της ΚΕΔΕ. 14/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 501/2021 13/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7673 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7675 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7676 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7678 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7679 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7682 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7677 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7681 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7683 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7684 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7686 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7687 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7688 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7689 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7691 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5998 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1006 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6767,5991 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5931,6766 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3210,6759 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6765,6764 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4921,3214 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0130Μ-13/04/2021 13/04/2021 12:50:04
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0078Π-08/03/2021 13/04/2021 12:39:11
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0230Π-12/04/2021 13/04/2021 12:10:15
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 667/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 666/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 13/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0092Π-08/03/2021 13/04/2021 11:46:59
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0083Π-08/03/2021 13/04/2021 11:44:28
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 665/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 13/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0074Π-08/03/2021 13/04/2021 11:39:46
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0080Π-08/03/2021 13/04/2021 11:33:35
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0076Π-08/03/2021 13/04/2021 11:27:56
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0075Π-08/03/2021 13/04/2021 11:23:09
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0231Π-13/04/2021 13/04/2021 10:50:23
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0093Π-08/03/2021 13/04/2021 09:45:17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7447 09/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0172Π-30/03/2021 13/04/2021 09:06:45
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7571 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7574 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7578 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.657/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12/04/2021 03:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 13/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662/2021 12/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 661/2021 12/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 660/2021 12/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 100/2021 Ο.Ε. «Εκκίνηση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 για ανάθεση σύμβασεων παροχής προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών και ανακούφιση των πληγέντων συνεπεία του σεισμού της 3-3-2021 και 4-3-2021 (απολύμανση-καθαριότητα οικίσκων, επισκευή οικίσκων, προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών για εγκατάσταση WiFi δικτύου στις δομές των σεισμοπαθών, υπηρεσίες χημικών τουαλετών κ.α, ». 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5959,5999,6011 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7484 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6008,6760 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6130 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5924 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1039 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1055 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1855,6000,3214 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3208 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 653/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 12/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 654/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 12/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7336 09/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7375 09/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7356 09/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7445 09/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021. 09/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5834 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7166 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3508,3509 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5876 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5876 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7188 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6749 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7098 08/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 643 ΘΕΜΑ: Προσωρινή μεταστέγαση σχολικών μονάδων (Λύκειο Δομενίκου και Γυμνάσιο-Λ.Τ.Καλλιθέας) 08/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 8 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΚΥΑ 3386/2019 08/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7315 08/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 07/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7237 05/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7238 05/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 7239 05/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6974 05/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 626 06/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 06/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 570/2021 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 06/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 575/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.576/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 555/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ αριθ. 574/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 573/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/03/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 6/2021 Χορήγηση άδειας υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου 05/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 5/2021 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτριας φυσιοθεραπευτηρίου για χορήγηση θέσης στάθμευσης αναπήρων. 05/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθ.Αποφ 4/2021 Εξέταση αίτησης ιδιοκτήτη φαρμακείου για χορήγηση θέσης στάθμευσης 05/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 572/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 571/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 31/03/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 616/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 05/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 554/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 615/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 05/04/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 614/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 05/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0094Π-08/03/2021 05/04/2021 10:59:18
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0095Π-08/03/2021 05/04/2021 10:55:50
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0084Π-08/03/2021 05/04/2021 10:50:36
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0088Π-08/03/2021 05/04/2021 10:47:41
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0089Π-08/03/2021 05/04/2021 10:44:25
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0069Π-08/03/2021 05/04/2021 10:40:48
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0090Π-08/03/2021 05/04/2021 10:35:17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0064Π-04/03/2021 05/04/2021 10:31:46
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0066Π-04/03/2021 05/04/2021 10:24:45
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0082Π-08/03/2021 05/04/2021 10:20:21
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0070Π-08/03/2021 05/04/2021 10:15:13
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 00168Π-29/03/2021 05/04/2021 10:10:30
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0071Π-08/03/2021 05/04/2021 09:59:51
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 556/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 536/2021 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 557/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 613/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 05/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 558/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 605/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2020 05/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 603/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 05/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 604/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 05/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.559/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 560/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 30/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Έγκριση απευθείας ανάθεσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Έγκριση απευθείας ανάθεσης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ 02/04/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6558 02/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2275 02/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ : Απευθείας ανάθεση για την συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων (Συντήρηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ σε ΚΧ της ΔΚ Ελασσόνας). 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6884 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6871 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6872 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6874 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6875 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6876 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6877 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6878 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6879 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6880 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6881 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6882 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6883 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 598/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 599/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 600/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 602/2021 ΑΠΟΦΑΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 02/04/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6860 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6814 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6815 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6816 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6817 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6833 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6818 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6819 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6820 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6821 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6822 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6823 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6824 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6825 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6826 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6827 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6828 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6829 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6741 31/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6830 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6831 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6832 01/04/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6742 31/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6743 31/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6744 31/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6745 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 101/2020 O.E.«Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΑΤ01 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ»-έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας». 29/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/04/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 7 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01/04/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 396/2021 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΟΣ ΛΟΓΩ ΕΓΚΕΛΑΔΟΥ 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 102/2020 Ο.Ε. «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 29/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6672 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 542/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6554 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 541/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 539/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 538/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης:564 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση μεταταχθέντος υπαλλήλου. 31/03/2021 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 565 ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη του μόνιμου υπαλλήλου Ζιάρρα Ιωάννη του Θεοδώρου, κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας κατόπιν μετάταξης. 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 543/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 566 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 567 31/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6589 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6590 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6588 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6583 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6584 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6585 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6586 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3456 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6577 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6587 30/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 103/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 9/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 8/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 7/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 30/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 6/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 29/03/2021 03:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Αποφ: 553 ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση του φοιτητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρ.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) , Κατσιγιάννη Βασιλείου του Δημητρίου στο Δήμο Ελασσόνας». 30/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 27-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Δ` ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 30/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 97Π/2021 08/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 5/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 29/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3247 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3248 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3249 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3322 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 455/21 26/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 29/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6385 29/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 535 29/03/2021 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 534 29/03/2021 03:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2878 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6235 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 276 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ 4/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6323 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6322 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6321 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6320 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6319 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6318 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.3/2021ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 26/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6317 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6316 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6315 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6314 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6325 24/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6324 24/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3649,4019 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3645 26/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3324 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 395/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 95/2021 Ο.Ε «Λήψης απόφασης ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη δράση: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων». 22/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 99/2021 Ο.Ε. «Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου και των επετειακών εκδηλώσεων στην Τσαριτσάνη ». 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 524/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 24/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2731 24/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3206 24/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4920,4924 24/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2706 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3209 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4874,4869 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4927,4918,4859 24/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2669,2700 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4923,4929,4854,3207 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4936,3226,3215 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5988 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 6168 24/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 94/2021 Ο.Ε.«Λήψης απόφασης ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τη δράση: «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή σύγκλιση». 22/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 93/2021 Ο.Ε.«Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στο έργο «Διαμόρφωση χώρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ14 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον ΑΞΟΝA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 22/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 86/2021 Ο.Ε.«Απαλλαγή υπόλογου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 98/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Δ.Ι. και ορισμός αμοιβής». 22/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 28-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 24/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2713,2675 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2758,3213 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4950,4926,2757 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5687 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2664,8211 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2667,3212 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5755 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5690 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3260 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3321 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3330 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3323 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3428 22/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3089 22/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 76/2021 Ο.Ε.«Έγκριση πρακτικού (κατακύρωσης) δημοπρασίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 97/2021 Ο.Ε.«Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης έκτακτου προσωπικού μη ανταποδοτικών υπηρεσιών». 22/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 503 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Πολίτη Ελένης του Σπυρογιάννη, του κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 23/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 504 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Δημήρη Νεκταρίας του Ευαγγέλου, του κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 23/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Γκουντή Στεργιανης του Αθανασίου, κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων, Εργατών Εξωτερικών Χώρων) 23/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 507 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Γκαραβέλη Μαρίας του Γρηγορίου, του κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 23/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 506 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση προϋπηρεσίας δημοσίου τομέα της μόνιμης υπαλλήλου του Δήμου Ελασσόνας Γκαραβέλη Ελένης του Νικολάου, του κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 23/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 92/2021 Ο.Ε.«Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων και ορισμός αμοιβής αυτών». 16/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 23/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 84/2021 Ο.Ε. «Ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν.4412/2016 αναφορικά με το έργο «Δημιουργία νέων θέσεων ταφής κοιμητηρίων» και ανάκληση της αρ.47/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 96/2021 O.E. «Λήψη απόφασης για τον πολυετή προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025». 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 50/2021 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 496/2021 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 22/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 88/2021 Περίληψη «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την εκδίκαση της έφεσης επί της με αρ.15/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ελασσόνας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και ορισμός αμοιβής». 16/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 22/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ.Απόφασης: 494 ΘΕΜΑ: Προσωρινή μεταστέγαση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Ελασσόνας 22/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 74/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Ελασσόνας οικ.έτους 2021». 11/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 73/2021 Ο.Ε. «Αποδοχή δωρεών φορέων, συλλογών, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προς το δήμο Ελασσόνας για την ανακούφιση των πληγέντων από τον σεισμό της 3/3/2021 και 4/3/2021». 11/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 72/2021 Ο.Ε.«Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Ελασσόνας με το ποσό των 300.000 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.57/1973 και την αρ.33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές (σεισμός της 3/3/2021 και 4/3/2021) από το Υπουργείο Εσωτερικών». 11/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 71/2021 Ο.Ε. «Έγκριση του επείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 11-03-2021 της Οικονομικής Επιτροπής». 11/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 87/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Δ.Ι. και ορισμός αμοιβής». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 85/2021 Ο.Ε. «Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 89/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου κατά την εκδίκαση της με αρ.1161/2014 ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και ορισμός αμοιβής». 16/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 491/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 489/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 492/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 490/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5680 22/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 469/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 16/03/2021 02:00:00
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ" 22/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 472/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 77/2021«Έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 32-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΚΟΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΤΗς ΚΟΙΝ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 18/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 33-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 18/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφ : 482 ΘΕΜΑ:Απόφαση παράτασης υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αρχιτεκτονική αναβάθμιση των πλατειών Καλυβίων, Δομενίκου και Μουσών Ελασσόνας 18/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 80/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 75/2021 Ο.Ε. «Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 79/2021 Ο.Ε. «Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 81/2021 Ο.Ε.«Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020». 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 82/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΜΟΥΡΙΟΥ 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 83/2021 Ο.Ε. «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ». 16/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 5672 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 78/2021 Ο.Ε.«Έγκριση της αρ.1/2021 μελέτης, έγκριση τευχών δημοπράτησης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 16/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 480/2021 "Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από τους σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021 του Δήμου Ελασσόνας" 17/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4875 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 30/2021 16/03/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 478/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 17/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 477/21 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 17/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5427 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 16-3-2021 16/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2670 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4875 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4872 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4870 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3088 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3222 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3180 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2883 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3089 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3223 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3224 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4973 12/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 459/2021 "Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από τους σεισμούς της 3ης και 4ης Μαρτίου 2021 του Δήμου Ελασσόνας" 13/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 72/2021 12/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απ.Δημάρχου 456 με αρ.πρωτ.5043/12-3-2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη αιρετού » 12/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απ.Δημάρχου 455 με αρ.πρωτ..5041/12-03-2021«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την νομική υποστήριξη αιρετού » 12/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 50/2021 Περίληψη «Έγκριση της με αρ.263/13-02-2021 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης εργασιών αποχιονισμού και της απολογιστικής δαπάνης των εργασιών αποχιονισμού-ρίψης αλατιού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την χιονόπτωση της 13-02-2021». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 30/2021 12/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 30/2021 12/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΨΙΩΝ ΚΥΑ 33862 10/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 05/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3682 09/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3682 09/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/03/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 09/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 09/03/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 09/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 421/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ 08/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3410 04/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 8 ΕΩΣ 12-3-2021 07/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 51/2021Ο.Ε. «Έγκριση της με αρ.276/13-02-2021 απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας αλατιού αποχιονισμού». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 30/2021 Ο.Ε.«Έγκριση απολογιστικής δαπάνης των εργασιών αποχιονισμού-ρίψης αλατιού, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την χιονόπτωση της 16-01-2021». 29/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3308 04/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3300 04/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3301 04/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθ. 360/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 363/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 361/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 26/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμ.Απόφασης: 216 ΘΕΜΑ: Μετάταξη του υπαλλήλου Ζιάρρα Ιωάννη του Θεοδώρου στο Δήμο Ελασσόνας στο πλαίσιο του κύκλου κινητικότητας ΕΣΚ 2020. 04/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 4 και 5-3-2021 04/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3236 02/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 36-2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 35-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 31-2020 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 30-2021 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 34-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 03/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 394 03/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3237 03/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 26-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 03/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 349/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ αριθ. 347/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 348/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 387 02/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 25-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 02/03/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 24-2021 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 385 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 386 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 384 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 383 02/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/03/2021 00:00:00
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 37Π/2021 18/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 02/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3148 02/03/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 60/2021 Ο.Ε. «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ03 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή της Πράξης «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 02/03/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αριθμ. απόφασης 59/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021». 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.346/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 58/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναπροσαρμογής των τελών άρδευσης έτους 2021». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/03/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3120 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3121 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.345/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.344/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απόφαση Δημάρχου δημοτικά τέλη. 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.343/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.342/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 29-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΤΑΥΛΙΚΉΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΜΗ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 341/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 339/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3103 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3104 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3105 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3106 26/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 401 01/03/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ.340/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 338/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 359 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 358 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 336/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 357 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2992 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 354 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 353 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 352 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 351 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 350 01/03/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 335/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 25/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 49/2021 O.E.«Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 26/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 64/2021 Ο.Ε.«Έγκριση υποβολής της πρότασης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 26/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 63/2021 Ο.Ε.«Έγκριση της αρ. 05/2021 μελέτης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 65/2021 Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών του Προσώπων». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/02/2021 00:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 26/02/2021 02:00:00
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 26/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2489 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2492 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 24/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 62/2021 Ο.Ε.«Έγκριση υποβολής της πρότασης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 61/2021Ο.Ε.«Έγκριση της αρ. 04/2021 μελέτης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 70/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Τ.Β. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 69/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Γ.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 68/2021 Ο.Ε. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Κ.Η. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 67/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Κ.Φ. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 66/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2863 25/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2862 25/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 56/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Τ.Β. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8013 -e paravolo 25/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 55/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Γ.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν-4764-2020 25/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 54/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του πρώην αιρετού κ.Κ.Η. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 53/2021 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Κ.Φ. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 52/2021 Ο.Ε.«Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 48/2021Ο.Ε.«Λήψη απόφασης για την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 105708 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ–ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 47/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την 3η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 94245 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 46/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0073Μ-25/02/2021 25/02/2021 09:59:32
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25/02/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για ορισμό μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων για το έτος 2021 μετά την ισχύ του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 Α΄) 25/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2721 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2720 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2811 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΛΩΝ ΜΗΜΕΔ 2021 24/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΙΘ. 331/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12189022 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2766 23/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 332687 24/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 332976 24/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) 23/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Απευθείας ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και ρίψης αλατιού σε κοινότητες του Δήμου (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες). 13/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 57/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». 23/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 326/2020 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2676 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2688 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2655 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 12183069 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1430 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10/2021 O.E. 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 09/2021 O.E. 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 08/2021ΟΕ 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2495 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1349 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1559,1884,1558 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2607 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2610 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2609 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2608 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2606 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 23/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2550 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2548 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2549 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 04-02 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 10-02 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1246 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 935,936,937 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 18-01 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15-01 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 310221 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2399 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1380 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1903 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 989,1321,2023 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1856 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1814 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1143 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1821 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23187 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 789 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1838 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 775 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 768 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1132 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1008 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1009 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2598 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1117 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1007,2060 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 802,769,1114,1835,67,1827 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 798,1023 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 763,1122,1115,1834,28,111 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1013 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1134,1127 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1139,1854,1858,1110 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1004,1560,2127 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1853,1831 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1136,1810 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1133,772,24494 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1118,1822,1828,1812,1005 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2547 17/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 804,1112 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 803,1109,1832,1857 19/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1123,1113 19/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 22/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΑΔ 276/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 22/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 44/2021 Ο.Ε.«Έκθεση εσόδων-εξόδων (Δ΄ τριμήνου 2020) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού». 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 43/2021 Ο.Ε.«Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση των εξόδων ΚΤΕΟ για οχήματα του Δήμου». 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 45/2021 Ο.Ε. «Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων «Καυκάκεια» έτους 2021». 16/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 305/21 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 19/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 42/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή νομικής υποστήριξης του αιρετού κ.Ε.Ν. και ορισμός αμοιβής». 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 41/2021 Ο.Ε.«Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ». 16/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. Απόφ.: 299/18-2-2021 Λειτουργία Σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 18-02-2021 στο Δήμο Ελασσόνας. 18/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 17/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 324757 17/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ορισμός αρμοδίων υπαλλήλων στα πλαίσια διαδημοτικής συνεργασίας για την άσκηση εσωτερικού ελέγχου 17/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 18-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ 17/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 22-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 17/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 17-2-2021. 16/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 171 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2390 16/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2309 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 228 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΑΔ 188/2021 16/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8013 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΑ ΜΚ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 21-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΔΡΥΜΟΣ ΚΑΙ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 20-2021 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 19-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 16/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 16-2-2021 15/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 15/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 15-2-2021. 15/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1438,1440,1442,595 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 23-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 17-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΚ 12/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 37/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκδίκαση αγωγής κατά του Δήμου Ελασσόνας (υπόθεση Αρσένη Κωνσταντίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.)». 05/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 11-2-3 11/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 11-2-2 11/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 11-2-1 11/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 11/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ Απόφαση παράτασης υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Λιβαδίου, Γιαννωτών και Καλλιθέας 11/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αρ.Απόφ.36.2021 Ο.Ε. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί δικαστικής απόφασης (υπόθεση Κ.Κ.Κυζιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.)». 05/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 3. 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 10/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΚ 10/02/2021 02:00:00
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 175 ΤΟΥ Ν-4764-2020 10/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 16-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 15-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2021 10/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 14-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ. 10/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1950 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1951 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ "Εργασίες συντήρησης ερεισμάτων και αποκατάστασης δημοτικής οδοποιϊας" 09/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 09/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 09/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 30/2021 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 237/2021 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 09/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ 9-2-2021 09/02/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1912 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1887 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1745 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 38/2021 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ –ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ – ΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ» 05/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 03/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 40/2021 Ο.Ε.«Εισήγηση 1ης Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου για το έτος 2021». 05/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 39/2021 Ο.Ε. «Εισήγηση 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2021». 05/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 09/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1881 09/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 228/2021 ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ 2020 08/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 08/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 35/2021 Ο.Ε.«Έγκριση των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης δύο (2) τεμαχίων στην κοινότητα Μεσοχωρίου του Δήμου Ελασσόνας (σχετ. οι με αρ. 261/2020 και 262/2020 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 26/2021 Ο.Ε.«Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων επί δικαστικής απόφασης (υπόθεση Λεωνίδα Σαπουνά)». 29/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1721 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1720 04/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2206/2020 ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού υπαλλήλου». 29/09/2020 03:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 928 / 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» 18/05/2020 03:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1699-04/02/2021 04/02/2021 14:02:26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 32/2021 Περίληψη «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΟΚΠΑΠ του Δήμου οικονομικού έτους 2021». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 31/2021 Ο.Ε.«Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του ΟΚΠΑΠ του Δήμου οικονομικού έτους 2021». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 29/2021 Ο.Ε.«Έγκριση της με αρ.12/2020 μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση πλακόστρωτων στο Δήμο Ελασσόνας¨». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 28/2021 Ο.Ε.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020, στην Πρόσκληση «Χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της πράξης «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Ανάπλασης παρόχθιας ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού» συνολικού προϋπολογισμού 21.695,00€». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 27/2021 Ο.Ε.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης στον άξονα προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του χρηματοδοτικού προγράμματος : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της πράξης «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Ελασσόνας» συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€. 29/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1616 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1617 04/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2715 / 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» 23/11/2020 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1618 04/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1619 04/02/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 71 / 2021 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» 12/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 110 / 2021 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ» 18/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2268 / 2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΕΜΑ: «ΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΙΔΑΧ) ΛΟΓΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ» 03/02/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 34/2021 Περίληψη «Έγκριση των όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ιδιόκτητης δημοτικής έκτασης στην κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου (σχετ. η με αρ.234/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) 03/02/2021 02:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Αριθμ. Απόφ : 206 ΘΕΜΑ: Επέκταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 03/02/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αρ.Απόφ: 171 ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου ως χρήστη στο Σύστημα Διαλειτουργικότητας govHUB της ΚΕΔΕ. 28/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 25/2021 Ο.Ε. Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών στο υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 33/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 24/2021 Ο.Ε. «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εισήγησης περί νομικής υποστήριξης Δημοτικού Συμβούλου και ορισμός αμοιβής». 29/01/2021 02:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 01/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 01/02/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 01/02/2021 00:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 23/2021 Ο.Ε.«Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου επί υπόθεσης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς (αγωγή Ρουπακιά Ζωή)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 22/2021 Ο.Ε. «Εξέταση αίτησης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ενάγουσας εταιρείας «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» (σχετική η με αρ.20/2020 αγωγή της ενάγουσας εταιρείας)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 21/2021 Ο.Ε.«Εξέταση αίτησης περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ενάγουσας εταιρείας «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» (σχετική η με αρ.19/2020 αγωγή της ενάγουσας εταιρείας)». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 20/2021 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την 2η μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού με α/α συστήματος 94245 της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Αριθμ. απόφασης 19/2021 Ο.Ε. «Έγκριση συζήτησης θεμάτων ως προ ημερήσιας διάταξης». 29/01/2021 02:00:00
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 13-2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 02/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/02/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 02/02/2021 00:00:00
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Oρισμός Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού Μέσης Απόστασης Μεταφοράς των υλικών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2020». 01/02/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ: Μισθολογική κατάταξη της μόνιμης υπαλλήλου Βαλιώτη Ελένης του Δημητρίου, κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού κατόπιν μετάταξης. 29/01/2021 02:00:00
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑ : Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου στην μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ελασσόνας, Ζάγκα Θεοδώρα του Χρυσοστόμου, κλάδου / ειδικότητας ΔΕ 15 Εισπρακτόρων. 29/01/2021 02:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 29/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1393 28/01/2021 00:00:00
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1385 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28/01/2021 00:00:00