Γιώργος Κατσιαντώνης :» Συναγερμός στις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις…από κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων στα HOT SPOTS.»

Νέα 0
Γιώργος Κατσιαντώνης :» Συναγερμός στις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις…από κίνδυνο μετάδοσης νοσημάτων στα HOT SPOTS.»

Γιώργος Κατσιαντώνης

Την πλήρη ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών σε πρόσφυγες και μετανάστες ,με συνέπεια τον άμεσο κίνδυνο μετάδοσης και εξάπλωσης νοσημάτων στις ένοπλες και αστυνομικές δυνάμεις που απασχολούνται σε hot spots, επισημαίνει με ερώτηση του προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, αν.Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Νικόλαο Τόσκα, Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, ο βουλευτής Λάρισας της Ένωσης Κεντρώων Γιώργος Κατσιαντώνης.Μετά τα θορυβώδη δημοσιεύματα για οκτώ στρατιωτικούς που βγήκαν θετικοί στο «μαντού» για τη φυματίωση ο Γιώργος Κατσιαντώνης  ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς τη λήψη άμεσων μέτρων  για τη «θωράκιση» της υγείας των στρατιωτικών, αστυνομικών και του προσωπικού που εργάζεται στους καταυλισμούς των προσφύγων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

 • τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
 • τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νικόλαο Τόσκα
 • τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Καμμένο
 • τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

 

Θέμα: «Συναγερμός κινδύνου  σε θέματα υγείας, ασφάλειας και δημόσιας τάξης λόγω της ανεπάρκειας ελεγκτικών μηχανισμών σε θέματα ασθενειών των προσφύγων και των μεταναστών, κ.λ.π.».

Αθήνα, 6-7-2016.

Σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα δημοσιεύματα, οκτώ στρατιωτικοί, αξιωματικοί και οπλίτες, από το Τάγμα Καλπακίου, που καλύπτουν τις ανάγκες στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Τσεπέλοβο, βρέθηκαν  θετικοί στο μαντού,  ενώ  αναμένεται η ολοκλήρωση των υπολοίπων εξετάσεων στις οποίες υποβάλλονται, προκειμένου να επιβεβαιωθεί εάν έχουν προσβληθεί από φυματίωση.

Είναι προφανές ότι στα Κέντρα Προσφύγων δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα περί  υγειονομικής κάλυψης μέτρα και διαδικασίες όλων των στρατιωτικών που εμπλέκονται στις σχετικές Δομές υποδοχής.

Πρόσφατα, παρόλα αυτά, ψηφίστηκε ο Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α 51/3-4-2016) περί Οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)», σύμφωνα με τον οποίο, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 26 αυτού, συνιστάται Γενική Γραμματεία Υποδοχής, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής υπάγεται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 8 του αυτού Νόμου.

Κατά τα οριζόμενα στον αυτό Νόμο (άρθρο 8), η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδια:

α) για την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενίας,

β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων και Δομών για την πραγματοποίηση των ως άνω διαδικασιών,

γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία,

δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 είτε υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).

Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του αυτού Νόμου, υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία, στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ζ) την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για αυτούς των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κ.Υ.Τ. .

Λαμβανομένου υπόψη ότι:

 • Η Ελλάδα υποδέχεται περί το 95% των προσφύγων και μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη, με το 70% από αυτούς να αποτελούν πρόσφυγες.
 • ο κίνδυνος νόσησης των εισερχομένων εξαρτάται και σχετίζεται άμεσα με τις συνθήκες υγιεινής τόσο κατά το ταξίδι τους όσο και μετά την άφιξή τους στη χώρα υποδοχής, ενώ παράγοντες, όπως στενός συγχρωτισμός ή ανεπαρκής πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης.
 • Οι συνθήκες υγιεινής των εγκαταστάσεων υποδοχής και φιλοξενίας είναι, προφανώς, λίαν επιεικώς απαράδεκτες και ανεπαρκείς, με συνέπεια να υστερούν καθολικά από πλευράς μέτρων πρόληψης της εισαγωγής στον τοπικό πληθυσμό νοσημάτων για τα οποία δεν υπάρχει συλλογική ανοσία.
 • Υπάρχει προφανής κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων με κίνδυνο εξάπλωσης στον πληθυσμό, όπως: η ελονοσία, η οποία χαρακτηρίζεται από μακρούς χρόνους επώασης, απαιτεί, δε, ειδικό εργαστηριακό έλεγχο για τη διάγνωσή της, η ηπατίτιδα Β, η οποία μπορεί να μεταδίδεται από ασυμπτωματικό χρόνιο φορέα, για δε τη διάγνωση χρειάζεται αιματολογικός εργαστηριακός έλεγχος, η φυματίωση, ο τυφοειδής πυρετός, και άλλες ασθένειες για τις οποίες δεν εφαρμόζεται μαζικός εμβολιασμός στις ευρωπαϊκές χώρες.
 • Δεν υπάρχει στην πράξη ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας και δημόσιας τάξης, καθώς η πολιτική σε θέματα μέτρων πάταξης εγκληματικότητας, φαίνεται να υστερεί στην πράξη.
 • Μέχρι στιγμής οι παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής για την αναβάθμιση των επιβαρημένων περιοχών κρίνεται μη ικανοποιητική.

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Για ποιον λόγο μέχρι και σήμερα, και παρά τα αιτήματα των αρμοδίων κατά περίπτωση Φορέων (Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, Αστυνομικών, κλπ) δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, για να γίνουν οι απαραίτητοι εμβολιασμοί στο στρατιωτικό, αστυνομικό και εν γένει απασχολούμενο υπό οποιαδήποτε σχέση προσωπικό, από την ώρα που ξεκίνησε η λειτουργία των πρώτων καταυλισμών?
 2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την, από κάθε άποψη, θωράκιση των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στους καταυλισμούς προσφύγων, ως και των οικογενειών αυτών, άλλως, και σε κάθε περίπτωση, των αμέσως σχετιζομένων με αυτούς προσώπων?
 3. Σε ποιες ενέργειες έχει μέχρι σήμερα, από της συστάσεώς της (Απρίλιος του 2016), προβεί η Γενική Γραμματεία Υποδοχής, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της κατά το θεσμικό της πλαίσιο?
 4. Πώς θα διασφαλίσετε την πρόληψη της μετάδοσης των, αναφερομένων ανωτέρω στο παρόν, επικίνδυνων ασθενειών στον πληθυσμό της Χώρας?
 5. Σε ποιες πολιτικές παρεμβάσεις έχετε ήδη προβεί και προτίθεστε να προβείτε με στόχο την αναβάθμιση των επιβαρημένων περιοχών, οι πολίτες των οποίων βρίσκονται καθημερινά σε κίνδυνο της ζωής τους, αφενός ως προς την υγεία, και αφετέρου ως προς την ασφάλεια και την προστασία τους, που βρίσκονται εκτεθειμένα εν γνώσει σας σε κίνδυνο?
 6. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις περιοχές που πλήττονται καίρια εν μέσω τουριστικής περιόδου, λόγω της απαράδεκτης κατάστασης εκ της άναρχης παρουσίας προσφύγων και μεταναστών (π.χ. στα νησιά της Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, κλπ)?

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Κατσιαντώνης

Πηγή: www.elassonanews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.