Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου elassona.gr, διανέμεται με υπό την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0).

Εξαίρεση αποτελούν όλα τα περιεχόμενα που προέρχονται από άλλες πηγές ή αναφέρουν διαφορετική άδεια χρήσης στην σελίδα που παρουσιάζονται.
Περιεχόμενα άλλων πηγών είναι αυτά που είτε αναφέρουν στην σελίδα που παρουσιάζονται την λέξη “Πηγή:” είτε εμφανίζονται απευθείας μέσω της χρήσης συνδέσμου προς άλλο ιστότοπο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε κάθε όμως περίπτωση το elassona.gr και όλα τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με αυτό δεν εγγυώνται και δεν στηρίζουν ρητά ή σιωπηρά, την πληρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης θα πρέπει με δική του ευθύνη να ελέγξει οιαδήποτε πληροφορία αποκομίζει από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο πριν να την χρησιμοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή σκοπό. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενο αυτού γίνεται με δική του ευθύνη. Το elassona.gr και όλα τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με αυτό ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ

Για τα περιεχόμενα άλλων πηγών όπως αυτά ορίζονται στους γενικούς όρους της πρώτης παραγράφου, το elassona.gr και όλα τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με αυτό δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητα τους, ούτε εγκρίνουν ή ευθύνονται για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτών, τα οποία διαμορφώνονται με αποκλειστική ευθύνη των νομικών ή φυσικών προσώπων που έχουν την εκμετάλλευση, διαχείριση ή εν γένει είναι κατά το νόμο υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων. Το elassona.gr και όλα τα φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με αυτό δεν φέρουν ευθύνη για προβλήματα, βλάβες ή οιασδήποτε φύσης ζημία (υλική ή ηθική) ήθελε προκύψει από την χρήση των περιεχομένων αυτών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μολονότι το elassona.gr έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του ιστoτόπου της, να είναι ασφαλής για τους χρήστες, δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος της ή ο παροχέας φιλοξενίας αυτού (server) θα βρίσκονται σε αδιάκοπτη λειτουργία και ότι θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

– Αποδοχή όρων. Ο χρήστης με την αποδοχή των όρων, διαβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεται τους όρους χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ότι αναγνωρίζει την πνευματική ιδιοκτησία του elassona.gr επί του περιεχομένου του συγκεκριμένου ιστοτόπου και ότι θα κάνει ορθή χρήση αυτού.

– Ψηφιακή Υδατογράφηση Φωτογραφικού Υλικού. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνική αοράτου ή και ορατού ψηφιακού υδατογραφήματος του φωτογραφικού του υλικού, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή σε περίπτωση διαρροής και αναδημοσίευσης του, προκειμένου να μπορούν να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά στις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του ιστότοπου ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.

Ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για οιασδήποτε φύσης ζημία προκληθεί στο elassona.gr, οφειλομένη σε παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε των παρόντων όρων, υποχρεούμενος να την αποκαταστήσει άμεσα και με κάθε νόμιμο μέσο.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (hacking ή cracking), ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει δίχως να αποκλείεται το δικαίωμα αναζήτησης αποζημιώσεως.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Το elassona.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του ιστοτόπου της χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του ιστοτόπου και του περιχεομένου αυτού, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη και ότι έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις δύναται να αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο τμήμα, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου.
Οι χρήστες του ιστοτόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.